Pomôžme deťom s autizmom

Pomôžme deťom s autizmom Foto:Ing., Mgr. Zdena Pilátová

Členky Komisie pre sociálne veci a bývanie v Starej Turej v spolupráci so sociálnym oddelením MsÚ, Nadáciou ŽIVOT a Špeciálnou školou na Myjave už niekoľko rokov organizujú podujatia pre deti s autizmom a ich rodičov. Všetky aktivity sa zameriavajú na pomoc rodinám, ktoré vychovávajú dieťa s autizmom.

Cieľom podujatí, ktoré pripravujeme od roku 2016 je pomôcť rodinám lepšie zvládnuť proces výchovy a adaptácie detí v spoločnosti. Každý ročník je zameraný na určitú špecifickú oblasť. Tento rok sme ponúkli rodičom veľmi citlivú, ale pre život detí veľmi dôležitú tému – Socializácia detí a mladistvých s PAS v sexuálnej oblasti. Workshop na danú tému viedla MUDr. Bzdúchová, ktorá je jednou z mála odborníkov u nás, ktorí sa venujú tejto problematike.  Prednáška a hlavne živá diskusia bola veľkým obohatením pre rodičov. Pomohla im lepšie pochopiť svet svojich detí v oblasti sexuality a jej ďalšieho vývoja.

Na záver p. Lukáčová informovala o službách Špecializovaného rehabilitačného centra MedicSam  v Starej Turej, ktoré ponúka viaceré terapie pre deti s autizmom. Porozprávala aj svoj životný príbeh, ktorý ju nasmeroval k založeniu takéhoto centra, ktoré pomáha deťom z blízkeho i vzdialeného okolia.

Deti mali samostatný program, venovali sa im asistenti, ktorí ich sprevádzali pri všetkých činnostiach. Ich program bol orientovaný na zlepšenie motoriky, schopnosti sústredenia, ale aj prácu v kolektíve. Ponúkli sme im tvorivé aktivity, pri ktorých si vyskúšali možnosť tupovania, frotážovania, výroby sviečok, maľovania na textil, drevo, ale i množstvo tvorivých a kreatívnych hier. Dážď nám neumožnil využiť krásne trávnaté plochy v Tábore Podvišňové, celé podujatie muselo byť v uzavretých priestoroch.

Bez pomoci asistentov, ktorí sa plne venovali deťom počas celého dňa by sa celé podujatie nedalo zrealizovať. Poďakovanie patrí p. Gajarovej, p. Pevnej, p. Halinárovej, p. Pilátovej a p. Martinkovej. Tvorivosť detí podnecovala p. Lacová a sl. Gergelyová.  Za odbornú asistenciu patrí vďaka p. Zemanovej a p. Pridalovej, ktorá ponúkla deťom zaujímavú muzikoterapiu.

Podujatie prebiehalo v príjemnom prostredí v Tábore Podvišňové v sobotu 1.10.. Vďaka priateľskej a ústretovej atmosfére manželov Minárechovcov sme mali pocit, že sme prišli ku dobrým známym.

Vnímame jedinečnosť a nesmiernu potrebu takéhoto podujatia. Rodičia sú vďační, že majú možnosť prediskutovať s odborníkmi svoje problémy a spoločne hľadajú optimálnu  cestu výchovy. Pozícia detí s PAS je v našej spoločnosti veľmi ťažká. Situácia vo vzdelávaní sa postupne zlepšuje, ale perspektíva napr. pracovného zaradenia týchto detí je nízka. V spoločnosti chýba osveta a šírenie odborných informácií o ľuďoch s PAS, o využití ich schopností a daností v pracovnom procese. Uvedomujúc si zložitú situáciu týchto rodín, snažíme sa aspoň v malej miere pomôcť zlepšiť a skvalitniť ich život.

Záverom patrí poďakovanie Trenčianskemu samosprávnemu kraju za dotáciu na podujatie, firme MIPP SR s.r.o., Nadácii ŽIVOT a Charitatívnemu účtu mesta Stará Turá za finančnú podporu podujatia. 


Autor fotografií: Ing., Mgr. Zdena Pilátová

 

Júlia Bublavá, Publikované: 10.10.2022 | Aktualizácia: 10.10.2022
Nastavenia cookies