Samospráva

Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra mesta

 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Stará Turá č. 31-XIV zo dňa 29. 4. 2020 Mestské zastupiteľstvo Stará Turá vyhlasuje podľa § 18a a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

voľby hlavného kontrolóra mesta Stará Turá

na obdobie 6 rokov na plný pracovný úväzok.

Uznesením Mestského zastupiteľstva Stará Turá č. 35-XV/2020 zo dňa 23. 6. 2020

vyhlásilo ako deň voľby 24. 9. 2020.

 

Kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie hlavného kontrolóra je ukončené úplné stredné vzdelanie. Písomnú prihlášku je kandidát povinný odovzdať najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby. Súčasťou prihlášky je doklad o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Prihláška musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt – telefón, e-mail, profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel voľby.

Predpokladaný nástup do zamestnania je 1.10.2020.

Plat hlavného kontrolóra je upravený v § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Publikované: 24.6.2020 | Aktualizácia: 24.6.2020
Nastavenia cookies