Mesto Stará Turá vyhlasuje PROGRAM: Dotácie pre športové podujatia na rok 2018

PROGRAM: Dotácie pre športové podujatia na rok 2018

Mesto Stará Turá pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce. Utvára aj podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu v meste. V rámci dostupných finančných prostriedkov z programového rozpočtu sa mesto snaží formou dotácii podporovať staroturianske športové združenia, športové kluby a organizácie venujúce sa telovýchovnej činnosti v meste a športový areál na štadióne, ktorý slúži občanom Starej Turej na športové aktivity. Primátorka mesta Stará Turá sa rozhodla, že navyše podporí sumou 3 000 € projekty, ktoré sa venujú športovým činnostiam vo voľnom čase detí a mládeže do 26 rokov a činnostiam rodín s deťmi.

Mesto Stará Turá vyhlasuje program: Dotácie pre športové podujatia na rok 2018
 
CIELE PROGRAMU
Mesto podporí športové aktivity, ktoré budú viesť k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže.
Podporované  aktivity môžu byť z  nasledovných oblastí: podpora celoročných, jednodňových či viacdňových podujatí a aktivít zameraných na športovú a telovýchovnú činnosť detí a mládeže do 26 rokov a činnosť rodín s deťmi. 
Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie ponuky krúžkov, klubov a organizácií, ktoré sa pravidelne venujú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie deti a mládež k športu a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky na celoročnú prácu v oblasti telovýchovnej činnosti s deťmi a mládežou.
Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia zapojenie čo najväčšieho počtu detí, prípadne mládeže a možnosť opakovania akcie, najmä činnosti.

PROGRAM JE URČENÝ:

 • pre kluby, organizácie, združenia, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi a venujú sa im v oblasti športu a telovýchovy.


KRITÉRIÁ:

 • projekt je určený vekovej skupine do 26 rokov alebo rodinám s deťmi
 • projekt sa realizuje v komunite na lokálnej úrovni
 • aktivity skupiny môžu mať pravidelný alebo nepravidelný charakter
 • max. výška dotácie na jeden projekt, ktorú je možné žiadať od mesta je do 500 €,
 • dotácia v zásade nesmie byť použitá na investície - posudzuje sa individuálne v súvislosti s požiadavkami projektu     
 • finančné krytie zo zdrojov programu nesmie presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% zdrojov musí byť z vlastných zdrojov
 • financie budú záujemcom poukázané vopred naraz na základe zmluvy.


AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU:

 • všetci záujemcovia o program a podporu majú možnosť informovať sa u koordinátora programu
 • záujemcovia o finančnú podporu spracujú projekt a pošlú ho na adresu koordinátora programu
 • Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport odporučí projekty na schválenie
 • s predkladateľmi schválených dotácií sa uzavrie zmluva
 • po ukončení projektu zodpovedný realizátor vypracuje hodnotenie projektu spolu s vyúčtovaním a predloží ho koordinátorovi programu


Uzávierka prijímania projektov: 31.03.2018
Trvanie projektu: 1.5.2018 -  30.11.2018
Predloženie záverečnej správy: do 15.12.2018

Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žiadostí o grant dostanete u koordinátora programu Dotácie pre športové podujatia na rok 2018 Mgr. Miroslava Krča, 032/746 16 15; 0905 446 984, e-mail: media@staratura.sk v pracovných dňoch.

 Formuláre žiadosti ako aj vzor sú k dispozícií na stiahnutie nižšie.

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 2.3.2018 | Aktualizácia: 2.3.2018
Nastavenia cookies