Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT Stará Turá

 Naša nadácia pôsobí v meste Stará Turá od roku 1996 ako nezisková mimovládna organizácia, ktorej hlavným poslaním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života všetkých ľudí, no najmä mládeže v našom mestečku i blízkom okolí. Základným cieľom nadácie je podporovať rozvoj činností v oblasti kultúry, športu, školstva a životného prostredia, pomáhať chorým a ľuďom v núdzi.  Nadácii nie sú cudzie ani humanitné akcie. Teda jednoducho možno povedať, že sa snaží svojou činnosťou pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Ciele, ktoré si nadácia vytýčila pri svojom vzniku, dokáže napĺňať len v úzkej spolupráci s mestom, podnikateľskými subjektmi a  hlavne s aktívnou pomocou mnohých dobrovoľníkov, sympatizantov a priateľov.

Aj v tomto roku Nadácia ŽIVOT pokračovala v „Programe malých komunitných grantov“. Takouto formou sa usiluje o rozvoj voľnočasových aktivít pre deti a mládež do 26 rokov. Všetci veľmi dobre vieme, že žiadnu akciu či aktivitu nie je možné pripraviť a zrealizovať bez finančných prostriedkov. A tu sme pri podstate veci, pretože práve vďaka štedrým prispievateľom mohla nadácia v roku 2015 rozdeliť 10 000 eur z dvoch percent podielových daní, 2 000 eur z dotácie od mesta Stará Turá a tým podporiť v dvoch kolách  23 projektov. Vo veľkej miere pomáha rodinám finančným príspevkom na rehabilitácie detí s vážnym zdravotným postihnutím a  pozostalým deťom po tragickej smrti rodičov.

Dôstojným poďakovaním nadácii za jej celoročnú prácu a hlavne pomoc je už tradičné zorganizovanie benefičného programu v nedeľu 6. decembra , v ktorom vystúpili deti a mládež zo staroturianskej základnej umeleckej školy, materskej školy, základnej školy a centra voľného času. Príjemné nedeľné popoludnie sa nieslo v duchu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Deti spievali, tancovali a ponúkli divákom aj vianočné básničky a rozprávku o Mrázikovi.

Príjemnú povinnosť mala členka správnej rady Nadácie ŽIVOT, Bc. Věra Tepličková. Na pódium pozvala dve osobnosti, ktorým sa nadácia rozhodla poďakovať a oceniť ich za ich prínos pre mesto Stará Turá. Prvým oceneným bol Mgr. Slavomír Masár, ktorý dlhé roky pôsobil ako riaditeľ i pedagóg Základnej umeleckej školy v Starej Turej. Ocenenie získal za svoj prínos v oblasti vzdelávania a za nadštandardný prístup k práci s deťmi. Druhým oceneným bol pán Ján Mikláš,  dlhoročný šéfredaktor Staroturianskeho spravodajcu, človek, ktorý podjavorinskej kultúre zasvätil celý svoj život. Ocenenie si zaslúžil za svoju dlhoročnú činnosť v podjavorinskej kultúre, za dlhoročnú prácu v rôznych záujmových združeniach, inštitúciách a za prácu v prospech mesta na rôznych pozíciách v štruktúrach mesta. Dlhé roky bol tiež riaditeľom Staroturianskeho jarmoku a predsedom ZPOZ.

Za Nadáciu, ale aj za divákov by som sa rada poďakovala za réžiu programu a za výzdobu sály vedeniu a pedagógom Základnej umeleckej školy Stará Turá a všetkým, ktorí sa na programe podieľali. Plná sála domu kultúry bola určite ocenením za prípravu tohto podujatia.

Nadácia už tradične realizuje krásnu charitatívnu akciu „Urobme si štedrejšie Vianoce“, ktorú  pripravuje v spolupráci s veriacimi  z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Rímskokatolíckej  cirkvi, Cirkvi bratskej a Materského centra Žabka.

Snahou je  predovšetkým pomôcť vytvoriť krajšie a radostnejšie Vianoce osamelým ľuďom, ale i rodinám vo finančnej núdzi, ktorí žijú v Starej Turej. Mladí vinšovníci z  cirkví  priniesli okrem kolied a dobrej nálady i vianočnú kapustnicu, sladké domáce pečivo a ovocie. Veríme, že pre týchto ľudí má veľkú hodnotu nielen darček, ktorý dostali, ale aj vedomie, že nezostali zabudnutí a osamotení, že okolo nich žijú ľudia, ktorí ich chcú potešiť a odovzdať im kúsok lásky a radosti práve v čase Vianoc.

Práve preto mi dovoľte úprimne poďakovať všetkým, ktorí si uvedomujú zmysel nadácie a akoukoľvek sumou pomohli či už formou daru alebo odvedením svojich 2 % z daní.

Už sa stalo takmer tradíciou, že najvýznamnejšími prispievateľmi na konto našej Nadácie ŽIVOT sú  spoločnosti  Sensus Slovensko, a. s., spoločnosť Elster, s. r. o. a mesto Stará Turá.

Ešte raz srdečne ďakujeme všetkým prispievateľom, veľkým či malým. Bez Vašej pomoci by bola naša práca veľmi ťažká, ba priam nemožná. 

Ing. I. Petrovičová, Nadácia ŽIVOT , Publikované: 15.12.2015
Nastavenia cookies