Program malých komunitných grantov 2015

 Výzva na podávanie žiadostí o grant!

Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna organizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa práca a schopnosti jedných stretávajú s finančnou pomocou druhých. 

Nadácia bola zriadená za účelom podpory rozvoja neziskových činností v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva, školstva, humanitných akcií a prispievania k všeobecnému zlepšeniu kvality života obyvateľov Starej Turej a okolia.

Nadácia ŽIVOT Stará Turá vyhlasuje 1. kolo Programu malých komunitných grantov na rok 2015.

 

CIELE PROGRAMU

Nadácia podporí  aktivity, ktoré budú viesť k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže.

Podporované  aktivity môžu byť z  nasledovných oblastí: ochrana a podpora zdravia; prevencia a liečba drogovo závislých; podpora športu; zachovanie kultúrnych hodnôt.

Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie ponuky krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidelne venujú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie detí a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky na celoročnú prácu s deťmi.
Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia zapojenie čo najväčšieho počtu detí prípadne mládeže a možnosť opakovania akcie, najmä činnosti.

 

PROGRAM JE URČENÝ:

-       pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke skupiny, krúžky, kluby, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi,

-       pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú aktivity pre svojich rovesníkov,

-       pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú pravidelne deťom a mládeži.

 

KRITÉRIA:

-       projekt je určený vekovej skupine do 26 rokov,

-       projekt sa realizuje v komunite na lokálnej úrovni,

-       aktivity skupiny môžu mať  pravidelný alebo nepravidelný charakter,

-       celková výška nákladov na projekt nie je obmedzená, max. výška grantu na jeden projekt, ktorú je možné žiadať  od nadácie nie je stanovená, obvyklá výška grantu je do 500 €,

-       grant v zásade nesmie byť použitý na investície - posudzuje sa individuálne  v súvislosti s požiadavkami projektu,     

-       finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% zdrojov musí byť z vlastných zdrojov (musí byť finančný),

-       financie budú záujemcom poukázané naraz.

 

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU:

-       všetci záujemcovia o program a podporu majú možnosť informovať sa u koordinátora projektu a v informačnej kancelárii mesta,

-       záujemcovia o finančnú podporu spracujú projekt a pošlú ho na adresu koordinátora projektu,

-       správna rada rozhodne o udelení grantu,

-       s predkladateľmi schválených grantov sa uzavrie zmluva,

-       po ukončení projektu zodpovedný realizátor vypracuje hodnotenie projektu a predloží ho koordinátorovi projektu.

 

Uzávierka prijímania projektov: 15.05.2015

Trvanie projektu: 1.06.2015 -  30.09.2015

Predloženie záverečnej správy: do 31.10.2015

 

Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žiadostí o grant dostanete u koordinátora Programu malých komunitných grantov: Ing. Ivety Petrovičovej 032 746 1635; 0915 984308        e-mail: organizacne@staratura.sk v pracovných dňoch.

 

Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mesta Stará Turá: www.staratura.sk/nadacia-zivot.

Ing. I. Petrovičová, Nadácia ŽIVOT , Publikované: 27.4.2015
Nastavenia cookies