PROGRAM Dotácie pre športové podujatia na rok 2015

Výzva na podávanie žiadostí o grant!

Mesto Stará Turá pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce. Utvára aj podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu v meste. V rámci dostupných finančných prostriedkov z programového rozpočtu sa mesto snaží formou dotácii podporovať staroturianske športové združenia, športové kluby a organizácie venujúce sa telovýchovnej činnosti v meste a športový areál na štadióne, ktorý slúži občanom Starej Turej na športové aktivity. Primátorka mesta Stará Turá sa rozhodla, že navyše podporí sumou 3 000 € projekty, ktoré sa venujú športovým činnostiam vo voľnom čase detí a mládeže do 26 rokov a činnostiam rodín s deťmi.

 

Mesto Stará Turá vyhlasuje 1. kolo programu: Dotácie pre športové podujatia na rok 2015.

 

CIELE PROGRAMU

Mesto podporí športové aktivity, ktoré budú viesť k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže.

Podporované  aktivity môžu byť z  nasledovných oblastí: podpora celoročných, jednodňových či viacdňových podujatí a aktivít zameraných na športovú a telovýchovnú činnosť detí a mládeže do 26 rokov a činnosť rodín s deťmi.  

Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie ponuky krúžkov, klubov a organizácií, ktoré sa pravidelne venujú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie deti a mládež k športu a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky na celoročnú prácu v oblasti telovýchovnej činnosti s deťmi a mládežou.

Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia zapojenie čo najväčšieho počtu detí, prípadne mládeže a možnosť opakovania akcie, najmä činnosti.

 

PROGRAM JE URČENÝ:

-       pre kluby, organizácie, združenia, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi a venujú sa im v oblasti športu a telovýchovy.

 

KRITÉRIÁ:

-       projekt je určený vekovej skupine do 26 rokov alebo rodinám s deťmi

-       projekt sa realizuje v komunite na lokálnej úrovni

-       aktivity skupiny môžu mať  pravidelný alebo nepravidelný charakter

-       max. výška dotácie na jeden projekt, ktorú je možné žiadať od mesta je do 500 €,

-       dotácia v zásade nesmie byť použitá na investície - posudzuje sa individuálne v súvislosti s požiadavkami projektu     

-       finančné krytie zo zdrojov programu nesmie presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% zdrojov musí byť z vlastných zdrojov

-       financie budú záujemcom poukázané vopred naraz na základe zmluvy.

 

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU:

-       všetci záujemcovia o program a podporu majú možnosť informovať sa u koordinátora programu

-       záujemcovia o finančnú podporu spracujú projekt a pošlú ho na adresu koordinátora programu

-       Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež a šport odporučí projekty na schválenie

-       s predkladateľmi schválených dotácií sa uzavrie zmluva

-       po ukončení projektu zodpovedný realizátor vypracuje hodnotenie projektu spolu s vyúčtovaním a predloží ho koordinátorovi programu

 

Uzávierka prijímania projektov: 15.05.2015

Trvanie projektu: 1.6.2015 -  30.10.2015

Predloženie záverečnej správy: do 15.12.2015

 

Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žiadostí o grant dostanete u koordinátora programu Dotácie pre športové podujatia na rok 2015 Mgr. Lívie Boorovej, 032 746 1615; 0905 446 984, e-mail: media@staratura.sk v pracovných dňoch.

Formulár žiadosti i vzor žiadosti sú k dispozícii pod článkom. 

K stiahnutiu

Mgr. Lívia Boorová, mesto Stará Turá, Publikované: 27.4.2015