Príprava Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb

Mesto Stará Turá má v zmysle § 80 ods. a), b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách povinnosť vypracúvať a schvaľovať strategický dokument - komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) ako hlavný nástroj na podporu rozvoja a financovania sociálnych služieb. Prostredníctvom KPSS sa zvýrazňuje zodpovednosť samospráv za uspokojovanie potrieb občanov v sociálnej oblasti. Obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb, na komunitnú prácu za účelom predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií a riešenia miestnych sociálnych problémov. Komunitný plán je materiál otvorený, ktorý je možné pravidelne aktualizovať.

Vážení občania, platnosť KPSS v meste Stará Turá končí v roku 2021 a z toho dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu  v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Stará Turá na roky 2022 – 2029. Je potrebné analyzovať a vyhodnotiť súčasný stav poskytovania sociálnych služieb v našom meste a stanoviť si priority na ďalšie obdobie.

Vyplnením dotazníka sa nielenže zapojíte do samotného procesu komunitného plánovania, ale s Vašou pomocou tak dokážeme najúčinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb, najefektívnejšie určiť potreby občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb a stanoviť ciele a priority budúceho rozvoja sociálnych služieb v meste Stará Turá. Za Váš čas strávený vyplňovaním dotazníka Vám ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPNXhCMx8ydpfHVsFezLGGOCszB_KW2pIWBqwo9CYjCIaVfA/viewform

 

Vyplnený dotazník  v termíne do 30.04.2021 doručte na Mestský úrad Stará Turá alebo vyplňte elektronicky na www.staratura.sk alebo poslať e-mailom na socialne@staratura.sk. Dotazník môžete  odovzdať aj  na zberných miestach.

  • Mestský úrad (schránka)
  • Poliklinika  (vstupná hala )
  • Pošta Stará Turá
  • Billa
  • Tesco

V prípade záujmu a potreby kontaktujte oddelenie školstva a sociálnych vecí 032/746 16 28 (kl. 45, 46), mobil:+421 918 627 392

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 20.4.2021 | Aktualizácia: 20.4.2021
Nastavenia cookies