Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k ZoNFP č.2700003 23.9.2011 Zmena výšky nenávratného finančného príspevku a zmena identifkačných údajov konečného... Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  51,373.41 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 70/maj/2011 29.9.2011 Predaj nehnuteľnosti - časť PK pozemku parc. č. 709 Mgr. Ivan Novomestský   1,320.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 37/maj/2011 4.10.2011 Vecné bremeno na pozemku parc. č. 1057/8 a 1057/10 E.P.E., s.r.o. 36769789   
Detail Zmluva Dodávateľská DZ zo dňa 27.9.2011 5.10.2011 Darovacia zmluva PC LIBRA CHIRANA T.Injecta, a.s. 36794619   
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221101206050101 31.10.2011 Zmena výšky celkových investičných nákladov a oprávnených výdavkov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  668,882.93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 76/ext/2011 26.5.2011 Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve. Lesotur s.r.o Stará Turá 36715191  30,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 64/maj/2011 13.10.2011 Predaj nehnuteľnosti - spoluvlastnícke podiely z pozemku parc. č. 542/2 22 vlastníkov bytov v bytovom dome súp. č. 261   25.19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí služieb 9.9.2011 Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, opisu projektu a finančnej analýzy... Winston Finance Advisor & Europartners s.r.o. 35964359  4,800.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 74/maj/2011 3.11.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 542/1 Artois, s.r.o. 35970278   
Detail Zmluva Odberateľská 75/maj/2011 3.11.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 536/1 Artois, s.r.o. 35970278   
Detail Zmluva Dodávateľská 73/ext/2011 3.5.2011 dar výpočtovej techniky Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Odberateľská 67/maj/2011 3.11.2011 Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 4028/2 Mária Sluková   810.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 53/maj/2011 8.11.2011 zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/8, 2/5, 2/8, 2/1, 5/1, 50/1 ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 8.11.2011 Parkovisko pri Dome kultúry v Starej Turej - naviac práce Cesty Nitra 34128344  7,575.59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5100000166 23.11.2011 Dodávka elektriny so zľavou 10% z ceny elektriny uvedenej v Cenníku tarifných produktov za... ZSE Energia a.s. 36 677 281   
Detail Zmluva Odberateľská 79/maj/2011 23.11.2011 Výpožička časti pozemkov parc. č. 17313/1 a parc. č. 17349/1 Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina 42025150   
Detail Zmluva Odberateľská 0111/2011 10.1.2012 Servisná zmluva - ZOS Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Odberateľská 28/maj/2011 12.12.2011 Odpredaj spoluvlastníckych podielov z pozemku parc. č. 1042/6-1042/15 Vlastníci bytov v bytovom dome Jiráskova č. 165   35.02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 77/maj/2011 12.12.2011 Dar pozemku parc. č. 13566/2 a parc. č. 13567/6 Mária Pišoftová    
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221101206050102 15.12.2011 Zmena výšky celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a zmena termínu... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  0.00  
Nastavenia cookies