Samospráva

VZN č. 16/2007 O poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa (neplatné)

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Turá č. 16/2007- Nar. 
ktorým sa mení VZN č. 2/2007 - Nar. O poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa v §2 :


Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007 uznesením č.13-IX/2007 schválilo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade so Zákonom o obecnom zriadení č.369/1990 v znení neskorších predpisov, ktorým sa menía dopĺňa VZN č.2/2007 - Nar. nasledovne:

V § 2 odst.3 sa ruší text prvej vety a nahrádza sa novým textom, ktorý znie:

Žiadateľ musí o finančnú podporu požiadať najneskôr do 90 dní odo dňa narodenia dieťaťa.

 

 Stará Turá, 13.12.2007


Ing.Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.12.2007 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies