Samospráva

VZN č. 3/2008 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (neplatné)

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Turá
č. 3/2008-Nar.
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších nariadení

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona č. 115 / 2000 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 178 /1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455 / 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310 / 1999 Z.z. sa dňa 30.10.2008 uznesením č. 17-XVIII/ 2008 trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

 

§ 1

Text § 3 ods. 4 VZN č. 5/1998 -Nar. v znení VZN č. 10/1998-Nar., VZN č. 4/1999-Nar., VZN č. 7/1999-Nar., VZN č. 4/2000 - Nar., VZN č. 5/2000 - Nar., VZN č. 2/2001 - Nar., VZN č. 3/2001 - Nar., VZN č. 4/2002 - Nar., VZN č. 8/2002 - Nar., VZN č. 3/2003 - Nar., VZN č. 8/2003 - Nar., 7/2004 - Nar., 14/2004 - Nar., VZN č. 3/2005 - Nar., VZN č. 6/2005 - Nar., VZN č. 11/2006-Nar., VZN č. 4/2007-Nar., VZN č. 8/2007-Nar., VZN č. 10/2007-Nar. a VZN č. 2/2008-Nar. sa mení nasledovne:

Terminy konania príležitostných trhov v období od 1.1.2009 do 30.6.2009 sa na Mestskom trhovisku v Starej Turej stanovujú nasledovne:

  • I. staroturiansky trh v dňoch: 16.-17.1.2009
  • II. staroturiansky trh v dňoch: 12.-14.2.2009
  • III. staroturiansky trh v dňoch: 11.-14.3.2009
  • Veľkonočný trh dňa: 3.4.2009
  • IV. staroturiansky trh v dńoch: 15.-18.4.2009
  • V. staroturiansky trh v dňoch: 14.-16.5.2009
  • Staroturiansky jarmok v dňoch: 12.-13.6.2009

 

§ 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 31.10.2008 a nadobúda účinnosť dňa 14.11.2008.

 

 

V Starej Turej dňa 31.10.2008

 

 Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 29.9.2008 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies