Samospráva

VZN č. 15/2007 O územnom pláne mesta Stará Turá, o regulatívoch a limotoch využitia územia a zásadách pre ďalší rozvoj mesta Stará Turá (zrušené)

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Turá
č. 15/2007-Nar.
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1995 o Územnom pláne mesta Stará Turá, o regulatívoch a limotoch využitia územia a zásadách pre ďalší rozvoj mesta Stará Turá v znení neskorších zmien a doplnkov tohto VZN.

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebnný zákon) v znení neskorších predpisov sa dňa 13.12.2007 uznesením č.8-IX/2007 trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktoré je vypracované na základe podkladov:
1. Návrh zmeny a doplnky č.01-10/2007 ÚP mesta Stará Turá
2. Kladné stanovisko o preskúmaní návrhu zmien č.01-10/2007 ÚP mesta Stará Turá podľa §25 stavebného zákona, vydaného Krajským stavebným úradom v Trenčíne pod č.:KSÚ 2007-622/3026-6:Ko dňa: 12.12.2007.
3. Vyhodnotenia pripomienok a stanovísk k návrhu „Zmeny a doplnky č.01-10/2007 ÚP mesta Stará Turá

 

Čl. 1

§ 1

V hlave I. sa prvá veta dopĺňa o text tohto znenia:

V hlave I. sa prvá veta dopĺňa o text tohto znenia:

a zmien a doplnkov č.01-10/2007 ÚP mesta Stará Turá:
-Zmena 01/2007-Zapracovanie „Koncepcie rozvoja tepelného hospodárstva mesta Stará Turá" ako záväznej časti ÚPD Mesta Stará Turá.
-Zmena 02/2007-Zmena využitia územia v lokalite od autobusovej stanice po pálenicu pre funkciu občianského vybavenia a nevýrobných služieb.
-Zmena č.03/2007-Zmena využitia územia bývaleho kúpaliska na vyčlenenej ploche pre funkciu bývanie v RD.
-Zmena č.04/2007-Zmena využitia pozemku v CMZ (centrálna mestská zóna) medzi Reštauráciou Hotela LIPA a trafostanicou pre funkciu podľa určenia.
-Zmena č.05/2007-Zmena využitia územia na ul.Jiráskovej medzi domom č.165 a stravovacím zariadením V1 pre funkciu občianskeho vybavenia a služieb.
-Zmena č.06/2007-Zmena využitia územia v CMZ (centrálna mestská zóna) zastavaného UNIMO bunkami pre polyfunkciu s možnosťou bývania (dvojpodlažná zástavba s obytným podkrovím).
-Zmena č.07/2007-Zmena dopravného riešenia na ul.SNP-Husitská-Mýtna-Jiráskova na malú okružnú križovatku.
-Zmena č.08/2007-Zmena využitia vymedzeného územia medzi DŠS a objektom Policajného zboru SR na výstavbu BD mestského typu.
-Zmena č.09/200-Zmena využitia územia medzi domom č.143 na ul.Hurbanovej a prefa-garážami na výstavbu BD mestského typu.
-Zmena č.10/2007-Zmena využitia územia za objektami č.194 a č.193 na ul.Dr.A.Schweitzera až po ul.Dibrovovu na funkciu občianskeho vybavenia a nevýrobných služieb.

 

§ 2

V hlave II.časti A sa prvá veta dopĺňa o text tohto znenia:
a vrátane zmien a doplnkov č.01-10/2007 ÚP mesta Stará Turá

 

§ 3

V hlave II., časť A sa za odsek 1a. vkladá nový odsek 1b., ktorý znie:

1b. Zmeny 02/2007-10/2007-regulatívy územného rozvoja pre územie v rozsahu zmien:
-rešpektovať zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia,
-dodržať určené prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky na funkčné využitie plôch,
-parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené v rámci pozemku ich prevádzkovateľa,
-odstavné plochy pre obyvateľov bloku musia byť riešené v rámci pozemku príslušného objektu,
-riešiť v území bloku verejné parkové úpravy,
-riešiť sprievodnú zeleň pri občianskej vybavenosti minimálne na ploche 200m2 na 1 objekt,
-zeleň uličných priestorov a vnútroareálových komunikácií doplniť minimálne o jednostrannú alej,
-zeleň spevnených plôch parkovísk a zariadení parkovania na úrovni terénu riešiť formou bodovej, resp.líniovej stromovej zelene,
-dreviny geograficky nepôvodné a ihličnaté použiť max.do 30%.


§ 4

V hlave II., časť A. sa na konci odseku 3.2. mení bodka za čiarku a odsek sa dopĺňa o text, ktorý znie:

-zohľadňovať ako súčasť ÚP mesta Stará Turá schválenú „Koncepciu rozvoja tepelného hospodárstva mesta Stará Turá" a v jej zmysle:
1. realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV,
2. uprednostniť centralizovanú dodávku tepla,
3. postupne budovať na odberných miestach kompaktné odovzdávacie stanice s prí-pravou TÚV v mieste spotreby,
4. postupne rekonštruovať rozvody vykurovacej vody predizolovanými rúrami,
5. zrekonštruovať centrálnu plynovú kotolňu výmenou kotlov s vyššou účinnosťou, modernou reguláciou s cieľom zníženia spotreby paliva na výrobu tepla,
6. stimulovať inštalovanie slnečných kolektorov na prípravu TÚV na objektoch rodinných domov.

 

§ 5

V hlave V. sa nahrádza text v odrážke 17, na konci hlavy sa mení bodka za čiarku a text hlavy sa dopĺňa o ďalšie odrážky tohto znenia:
-obslužná komunikácia vymedzené v rámci Zmeny 06/2007,
-malá okružná križovatka ul.SNP-Husitská-Mýtna-Jiráskova, vrátane priľahlého parkoviska a autobusovej zastávky, vymedzené v rámci Zmeny 07/2007,
-obslužné komunikácie vymedzené v rámci Zmeny 09/2007.


§ 6

Hlava VI. sa dopĺňa o odsek 4b., ktorý znie:

4b. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 31.12.2007 t.j. 15. dňom od jeho vyvesenia na verejnej tabuli.

 

Čl. II

§ 7
Uloženie územnoplánovacej dokumentácie

Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov č.01-10/2007 Územného plánu mesta Stará Turá je uložená a možno do nej nahliadnuť na Krajskom stavebnom úrade v Trenčíne, mestskom a stavebnom úrade v Starej Turej.

 

 

Ing.Anna Halinárová
primátorka mesta
 

 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.12.2007 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies