Samospráva

VZN č. 13/2007 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá (neplatné)

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E
MESTA STARÁ TURÁ O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
č.13/2007 - Nar.,
o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta
S T A R Á T U R Á.

 

Mesto Stará Turá v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4,5,6, § 8 ods.2, § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2 a 3, § 17 ods. 2,3,4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods.2 a § 103 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

u s t a n o v u je

 

§ 1
Ú V O D N É U S T A N O V E N I E

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá od 1.1. 2008.

 

D A Ň Z P O Z E M K O V
§ 2
Základ dane

Správca dane ustanovuje na území mesta Stará Turá hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 4,74 Sk/m2
b) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 2,57 Sk/ m2

 

§ 3
Sadzba dane

1/ Správca dane pre všetky pozemky na území mesta Stará Turá okrem pozemkov nachádzajúcich sa v jednotlivých častiach mesta uvedených v § 3 ods. 3 tohto nariadenia, určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške:

 

 

Druh pozemku

 

 

Ročná sadzba

 

(% zo základu dane)

 

Daň

 

Sk/m2

 

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

 

0,36 %

 

0,026

 

Trvalé trávne porasty

 

0,25 %

 

0,003

 

Záhrady

 

0,32 %

 

0,20

 

Lesné pozemky

 

0,25 %

 

0,011

 

Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

 

0,25 %

 

0,006

 

Zastavané plochy a nádvoria

 

0.32%

 

0,20

 

Stavebné pozemky

 

0,39 %

 

2,50

 

Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

 

0,32 %

 

0,20

 

 

2/ Správca dane v jednotlivej časti mesta Stará Turá určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov:

 

 

Druh pozemku

 

 

Ročná sadzba

 

(% zo základu dane)

 

Daň

 

Sk/m2

 

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

 

0,36 %

 

0,026

 

Trvalé trávne porasty

 

0,25 %

 

0,003

 

Záhrady

 

0,47 %

 

0,30

 

Lesné pozemky

 

0,25 %

 

0,011

 

Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

 

0,25 %

 

0,006

 

Zastavané plochy a nádvoria

 

0,47 %

 

0,30

 

Stavebné pozemky

 

0,62 %

 

4,00

 

Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

 

0,47 %

 

0,30

 

 

3. Pre účely tohto VZN je jednotlivá časť mesta Stará Turá určená ulicami a námestiami nasledovne:
Dibrovova, Družstevná, Dr. D. Úradníčka, Gen.M.R.Štefánika, Hlubockého, Holubyho, Hurbanova, Husitská cesta, Hviezdoslavova, Jiráskova, Komenského, Kozmonautov, Lipová, Lúčna, Mýtna, Mierová, Nemcovej, 8.apríla, Podjavorinskej, Sadová, Sasinkova, Slnečná, Slovenského národného povstania, Športová, Štúrova, Uhrova, Dr.A.Schweitzera, Sestier Royových, Slobody.

 

D A Ň Z O S T A V I E B
§ 4
Sadzba dane

1/ Správca dane pre všetky stavby na území mesta Stará Turá, ktoré sú predmetom dane zo stavieb okrem stavieb nachádzajúcich sa v jednotlivej časti mesta uvedenej v § 3 ods.3 tohto nariadenia, určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb:

a/ za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu  - 2,20 Sk,
b/ za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - 3 Sk,
c/ za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu - 10 Sk,
d/ za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov - 12 Sk,
e/ za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - 75 Sk,
f/ za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou - 85 Sk,
g/ za ostatné stavby - 15 Sk.

2/ Správca dane v jednotlivej časti mesta Stará Turá § 3 ods.3 tohto nariadenia určuje za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu - 4 Sk.

3/ Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách príplatok 1 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

D A Ň Z B Y T O V
§ 5
Sadzba dane

1/ Správca dane ustanovuje ročnú sadzbu dane z bytov alebo nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome nasledovne:

a/ za byt - 5 Sk,
b/ za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť - 30 Sk,
c/ za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť - 85 Sk,
d/ za nebytové priestory slúžiace ako garáž - 12 Sk.

 

§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov na:
a/ pozemky, na ktorých sú cintoríny,
b/ pozemky, na ktorých sú močiare,
c/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
d/ pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
e/ pozemky, na ktorých sú umiestnené cesty - miestne komunikácie a chodníky, ktoré sú zaradené do siete komunikácií ( zákon č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov - cestný zákon ).

2/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov takto:
a/ 50 % z daňovej povinnosti na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami a kamením, pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie,
b/ 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
3/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov takto:
a/ 50 % z daňovej povinnosti na stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
b/ 100 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
c/ 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi a občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
d/ 100 % z daňovej povinnosti na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

 

§ 7
Vyrubovanie dane

1/ Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 100 Sk nebude vyrubovať ani vyberať.

 

§ 8
Platenie dane

1/ Správca dane na rok 2008 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:
- ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v troch splátkach: 20% dane do 30.júna, 30% dane do 31.augusta a 50% dane do 31.októbra bežného zdaňovacieho obdobia,
- v ostatných prípadoch v dvoch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31.mája a do 31.októbra bežného zdaňovacieho obdobia.
Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené a to do 31.mája.

 

§ 9
Záverečné ustanovenia

1/ Dňom 31.12.2007 sa ruší VZN č.15/2006 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá.
2/ Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 28.11.2007 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2008.

V Starej Turej, dňa 28.11.2007
Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 16.12.2007 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies