Výzva na podávanie žiadostí o grant - Program malých komunitných grantov na rok 2018 (1. kolo)

Logo Nadácie Život

Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna organizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa práca a schopnosti jedných stretávajú s finančnou pomocou druhých. 

Nadácia bola zriadená za účelom podpory rozvoja neziskových činností v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu, zdravotníctva, školstva, humanitných akcií a prispievania k všeobecnému zlepšeniu kvality života obyvateľov Starej Turej a okolia.


Nadácia ŽIVOT Stará Turá vyhlasuje 1.kolo Programu malých komunitných grantov na rok 2018


CIELE PROGRAMU:

Nadácia podporí  aktivity, ktoré budú viesť k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže.


Podporované  aktivity môžu byť z  nasledovných oblastí: ochrana a podpora zdravia; prevencia a liečba drogovo závislých; podpora športu; zachovanie kultúrnych hodnôt.

Najmä  aktivity  zamerané na zatraktívnenie  ponuky krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidelne venujú deťom s cieľom  pritiahnuť ďalšie  detí a rozšíriť  členskú základňu, pripraviť  podmienky na  celoročnú

prácu s deťmi.
Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia zapojenie čo najväčšieho počtu detí prípadne mládeže a možnosť opakovania akcie, najmä činnosti.

 

PROGRAM JE URČENÝ:

 • pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke skupiny, krúžky, kluby, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi,
 • pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú aktivity pre svojich rovesníkov,
 • pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú pravidelne deťom a mládeži.

 

KRITÉRIA:

 • projekt je určený vekovej skupine  do 26 rokov,
 • projekt sa realizuje v komunite na lokálnej úrovni,
 • aktivity skupiny môžu mať  pravidelný alebo nepravidelný charakter,
 • celková výška nákladov na projekt nie je obmedzená, max. výška grantu na jeden projekt, ktorú je možné žiadať  od nadácie nie je stanovená, obvyklá výška grantu je do 500 €,
 • grant v zásade nesmie byť použitý na investície - posudzuje sa individuálne  v súvislosti s požiadavkami projektu,     
 • finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% zdrojov musí byť z vlastných zdrojov (musí byť finančný),
 • financie budú záujemcom poukázané naraz.

 

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU:

 • všetci záujemcovia o program a podporu majú možnosť informovať sa u koordinátora projektu a v informačnej kancelárii mesta,
 • záujemcovia o finančnú podporu spracujú projekt a pošlú ho na adresu koordinátora projektu,
 • správna rada rozhodne o udelení grantu,
 • s predkladateľmi schválených grantov sa uzavrie zmluva,
 • po ukončení projektu zodpovedný realizátor vypracuje hodnotenie projektu a predloží ho koordinátorovi projektu.

 

Uzávierka prijímania projektov: 20.04.2018

Trvanie projektu: 01.05.2018 -  30.09.2018

Predloženie záverečnej správy: do 31.10.2018

 

Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žiadostí o grant dostanete u koordinátora Programu malých komunitných grantov: Ing. Ivety Petrovičovej 032 746 1635, 0915 984308, e-mail: organizacne@staratura.sk  v pracovných dňoch.

Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mesta Stará Turá: www.staratura.sk/nadacia-zivot .

Ing. I. Petrovičová, Nadácia ŽIVOT , Publikované: 3.4.2018 | Aktualizácia: 3.4.2018
Nastavenia cookies