Menu

Topoľová alej pomaly dosluhuje

 Mesto Stará Turá plánuje v blízkej budúcnosti obnovu topoľovej aleje smerom do rekreačnej oblasti Dubník I. Alej tvorí vstup do rekreačnej oblasti a slúži ako prechádzková zóna pre obyvateľov i návštevníkov mesta.

Miestna obhliadka topoľovej aleje sa konala 09. 12. 2015 za účasti pracovníkov Lesoturu Stará Turá, Technických služieb Stará Turá a Mestského úradu Stará Turá – odd. výstavby, územného plánovania a životného prostredia. Obhliadkou bo zistený nasledovný stav. Topoľová alej má dĺžku približne 500 m a rastie tu 153 ks topoľa čierneho (Populus nigra). Na pravej strane sa nachádza 58 jedincov a na ľavej strane 95 jedincov (ľavá a pravá strana sú určené pri vstupe do aleje z mesta smerom na Dubník). Dreviny boli vysadené približne pred 60 – 65 rokmi a zákon ich charakterizuje ako krátkoveké. Dreviny sú v pokročilom štádiu dospelosti až staroby a začína sa prejavovať degradácia. Alej je frekventovaným miestom v meste, môže dôjsť k ohrozeniu ľudského zdravia a majetku. Zdravotný stav drevín je zlý, presychajú, sú napadnuté drevokaznými hubami. Alej pravidelne udržujú pracovníci technických služieb (orezávanie suchých konárov, odstraňovanie  spadnutých konárov. Odobratá vzorka Presslerovým nebožiecom vykazovala známky hniloby. Pod elektrickým vedením, ktoré alej pretína sú topole odstránené v šírke asi 20 – 25 m. Pri obhliadke bol zmeraný priemer kmeňa každej dreviny vo výške 130 cm nad zemou a následne vypočítaný ich obvod. Obvod drevín sa pohybuje v rozmedzí 56,52 cm až 314 cm. Priemerná výška drevín je 26 m.

Topoľová alej je lokalita, ktorú si obyvatelia i návštevníci všimnú medzi prvými dominantami Starej Turej. Žiaľ, práve pre zlý stav stromov, bude mesto musieť v blízkej budúcnosti pristúpiť k zrezaniu a zlikvidovaniu tejto aleje. Keďže chceme zachovať jej estetickú hodnotu, uvažuje sa s výsadbou novej aleje s inými druhmi drevín. Výsadbou nového zaujímavého stromoradia získa mesto zdravú,  krajinársky a funkčne príťažlivú alej v lokalite Dubník I.

Do stromoradia sú vhodné listnaté dreviny, ktoré rešpektujú daný priestor, sú atraktívne z hľadiska farebnosti i habitusu. Takýmito sa javia napríklad lipa, dub, gaštan (pagaštan).

Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsÚ

MsÚ Stará Turá, Publikované: 29.1.2016