Menu

Separujme, buďme EKO

 Projekt „Stredisko triedeného zberu“ v našom meste

Naše mestečko právom patrí medzi mestá na Slovensku s prívlastkom EKO.

Je to z toho dôvodu, že sa k odpadom neotáčame chrbtom, ale naopak sa snažíme popasovať s ich recykláciou, aj keď je to často obtiažne.

Separáciu sme v našom meste začali rozvíjať už veľmi, veľmi dávno. Jej začiatky siahajú až do roku 1995 (separácia v rodinných domoch do vriec). Neskôr v roku 2003 sme aj vďaka finančnej pomoci z Recyklačného fondu dokázali pre občanov vytvoriť Zberný dvor, kde si môžu občania svoj odpad legálne odovzdať v podstate zdarma. Vytvorili sme kontajnerové státia aj na sídliskách, kde sme umiestnili nádoby na separáciu plastov, papiera, skla.

Od roku 2007 sme začali v našom meste aj so separáciou bioodpadu. Pravdupovediac tejto separácie sme sa obávali najviac. Mali sme mnoho nezodpovedaných otázok.

Ako sa k tomuto zberu  postavia občania? Ako to bude vyzerať v kontajneroch? Nebude tam všetko, len nie to, čo tam má byť?

Po veľa diskusiách s kolegami z iných miest, ktorí nás vystríhali, že čistota vyseparovaného odpadu býva najmä na sídliskách na bode mrazu, naše obavy boli veľké. Našťastie, vďaka Vám všetkým, ktorí sa do separácie zapájate,  sa tieto obavy nenaplnili. Naopak, čistota vyseparovaného odpadu je práve pri bioodpade najlepšia.

A keďže jedna vec je odpad vyseparovať, potom ho vyzbierať, ale čo je ďalším orieškom na rozlúsknutie, je odpad pretriediť, polisovať a dostať ku jeho konečnému zhodnotiteľovi.

Keď sa separácia v našom meste rozbiehala, jej množstvá z roka na rok rástli a teda rástla aj potreba riešiť práve to dotrieďovanie a následne neustále hľadanie tých najlepších odberateľov druhotných surovín.

Zberný dvor sme už mali, ale nemali sme triediacu linku, lis a ďalšie pomocné zariadenia, ktoré nám prácu pomôžu zautomatizovať, uľahčiť a následne aj finančne zefektívniť.

A táto etapa sa nám podarila práve v tomto roku a to aj vďaka dotácii z Európskej únie.

Realizáciou tohto projektu sme mohli zakúpiť: triediacu linku, lis (s ktorým môžeme robiť balíky vyšších hmotností – cca 200 kg pri plastoch a teda aj surovina je oveľa zaujímavejšia pre odberateľov ako pri balíkoch menších, kedy sa vlastne prevážal častokrát len vzduch), vysokozdvižný vozík, zberové vozidlo, auto s rukou, ekosklad na zber nebezpečného odpadu a tiež aj kontajnery na zber kovov.

Takže tieto kontajnery už čoskoro pribudnú na kontajnerových státiach. Viacerí z Vás už dávno kovy separovali, ale obtiažnejšie bolo potom dostať ich k nám do Zberného dvoru. Takto sa vlastne umožní viacerým občanom separovať aj ďalší druh odpadu a teda v konečnom dôsledku, znovu znižovať odpad, ktorý je umiestnený v kontajneroch na ostatný komunálny odpad, ktorý je už nenávratne odvezený na skládku odpadov.

Nenadarmo sa hovorí, že najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Ale keď už vznikne, tak je našou snahou a vďaka Vám všetkým , čo najväčšie množstvo takéhoto odpadu vyseparovať, vytriediť, odovzdať na jeho recykláciu a len to najnevyhnutnejšie množstvo odviezť na skládku.

Takže  vďaka  realizácii tohto projektu máme ďalšiu etapu separovania za nami, ale vlastne aj pred nami.

Veríme, že spoločnými silami si budeme i naďalej môcť hovoriť, že naše mestečko vie: EKO ĎALEJ.