Menu

Rušenie ambulancií v Starej Turej... Čo je za ním?! Alebo kto?


V decembri minulého roka nás všetkých zaskočila informácia o rušení diabetologickej ambulancie na Poliklinike v Starej Turej. Nečudo, veď mnohí občania služby tejto ambulancie využívali a potrebujú využívať aj naďalej. A tak, ako to býva u nás „dobrým“ zvykom, hľadal sa vinník, ktorý to má na svedomí. Našiel sa. Je to mesto a Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej, respektíve jeho poslanci, ktorí rozhodli z dôvodu šetrenia financií o zrušení predmetnej ambulancie. Takto to aspoň vyznieva z článku pána Grambala uverejneného v týždenníku Kopaničiar Expres č. 4 z 22. januára 2013 s názvom Smutné konštatovanie.

Dovoľte mi, vážení čitatelia, uviesť skutočné a pravdivé informácie ohľadom tohto problému.  Nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom má skutočne uzatvorenú nájomnú zmluvu s Technoturom, s. r. o.  v Starej Turej. Na vysvetlenie, prečo práve s Technoturom – pretože Technotur, s. r. o., má budovu Polikliniky v Starej Turej v správe. Výška nájomného, vyrubeného Nemocnici a všetkým ostatným nájomníkom,  sa v roku 2011 zvýšila k 1.1.2012 o 5%.  Pre ambulanciu diabetológie to bolo z pôvodných 140 € za mesiac na 146 € za mesiac plus energie. Teda nie je pravdivé tvrdenie pána Grambala, že zo strany mesta boli neprimerane navýšené poplatky za nájom priestorov, čo spôsobilo jej zrušenie. Pravdou však je to, že Nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom  takmer počas celého roka 2012 neuhrádzala dohodnutú výšku nájomného. Od roku 2009 do roku 2012 sa výška nedoplatku vyšplhala na sumu 5 150 €. Technotur, ako správca objektu, viackrát vyzval Nemocnicu na úhradu nedoplatku, pričom súhlasil i s odpustením penále, no neúspešne. Na opakované upomienky nereagovali. Z tohto dôvodu sa rozhodol postúpiť pohľadávku na súd. Až vtedy Nemocnica s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom dala návrh Technoturu, aby stiahli návrh zo súdu a dohodli si splátkový kalendár. Technotur, s. r. o., teraz dúfa, že postupne nedoplatok uhradia. Správna rada Nemocnica reagovala súčasne aj tým, že stiahla lekára – diabetológa, teda jednoduchšie povedané, zrušila diabetologickú ambulanciu. Námestník pre HTÚ Nemocnice s poliklinikou NMnV, pán Ing. Makara, komentoval rozhodnutie správnej rady konateľke Technoturu slovami: „Správna rada NsP NMnV sa rozhodla zrušiť diabetologickú ambulanciu, pretože je pre nás stratová.“

Teraz si kladiem otázku, kde pisateľ príspevku a organizátori petície, ktorá beží po Starej Turej, získali informácie o tom, že predmetnú ambulanciu zrušilo Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej. Rušenie ambulancií na Poliklinike v Starej Turej nebolo v programe žiadneho zo zasadnutí MsZ. Program každého zasadnutia MsZ je vždy vopred zverejňovaný na vyhradených informačných tabuliach i webovej stránke mesta (www.staratura.sk). Výsledkom každého rozhodnutia zastupiteľstva je uznesenie. Všetky uznesenia MsZ sú taktiež zverejňované na webovej stránke mesta. Ak si nájdete čas a prezriete si jednotlivé uznesenia zistíte, že žiadne z nich nepojednáva o rušení ambulancií na poliklinike.

Viem, že všetci občania mesta nemôžu poznať a vedieť pravidlá, ktoré platia pre rokovanie MsZ (tzv. Rokovací poriadok MsZ), ale predpokladám, že ten, kto chce informovať verejnosť o rozhodnutiach MsZ (pozitívnych či negatívnych z pohľadu informátora), by tieto pravidlá poznať mal. V prípade príspevku pána Grambala to tak bohužiaľ nebolo. Svojim vyjadrením, on i ostatní organizátori spomínanej petície, nepravdivo informovali Vás všetkých, vážení občania. Neviem, čo ich k tomu viedlo. Možno túžba po senzácii či zviditeľnení sa? Chcem veriť tomu, že snáď i pomôcť. Vytvorenie názoru na tento počin nechávam na Vás.

A čo na záver? Asi len toto – mali by sme si všetci uvedomiť, že sme súčasťou nášho mesta. Či chceme alebo nie, podieľame sa priamo alebo nepriamo na dianí v ňom. Tak to predsa má byť. Chcem však pripomenúť, že mestský úrad je otvorený pre všetkých občanov nielen vtedy, ak potrebujete vybaviť rôzne úradné záležitosti, ale aj vtedy, ak máte problémy či ste nespokojní s poskytovanými službami. Ešte si dovolím pripomenúť, že všetky zasadnutia MsZ či komisií pracujúcich pri MsZ sú prístupné verejnosti. Ak by to využívali vyššie spomínaní páni verím, že by poskytli prostredníctvom tlače overené a pravdivé informácie.


Mgr. Soňa Krištofíková, zástupkyňa primátora mesta Stará Turá, poslankyňa MsZ

Diskusia k článku

Počet reakcií: 2

Najnovšie príspevky:

31.1.2013 21:54:17 - Sice sa tu stale rozobera stav momentalne zrusenych ambulancii, ale treba sa...
30.1.2013 20:39:16 - Osobne zatiaľ nie som diabetologickým pacientom,no moja manželka služby...