Menu

Rekonštrukcia mestskej ČOV

 Voda patrí k základným zložkám životného prostredia. Využíva sa na osobnú potrebu a spotrebu, na poľnohospodársku a priemyselnú výrobu, na dopravu a tiež na rekreačné účely. Negatívne  dôsledky pôsobenia človeka na životné prostredie sa prejavujú okrem iného aj značným znečistením povrchových vôd. Preto je dôležité zamyslieť sa nad možnosťami, ako vrátiť vodu prírode do jej prirodzeného obehu v čo možno najlepšej kvalite.

Na tento účel bola v našom meste už v minulosti vybudovaná čistička odpadových vôd. Je nevyhnutné, aby čistička spĺňala požadované parametre na kvalitu čistenia kladené súčasnou legislatívou. Existujúca mestská ČOV má zastaranú a sčasti nefunkčnú technológiu, ktorou nie je možné požadované parametre docieliť. Z tohto dôvodu sa mesto Stará Turá rozhodlo čističku rekonštruovať. Na základe výzvy Ministerstva životného prostredia SR v rámci Operačného programu Životné prostredie podala Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá, ktorej jediným akcionárom je Mesto Stará Turá, dňa 17. 06. 2014 žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu predmetnej ČOV. Žiadosť bola úspešná. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu sú vyčíslené vo výške 4 903 783,37 €, z toho výška nenávratného finančného príspevku je 4 658 594,20 €. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom životného prostredia SR a spoločnosťou AQUATUR a.s. Stará Turá bola podpísaná 27. novembra 2014. V súlade s ustanoveniami Zmluvy je žiadateľ, teda spoločnosť AQUATUR a.s., povinný zabezpečiť i vlastné zdroje financovania projektu, ktorými pokryje rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami a schváleným nenávratným finančným príspevkom a rovnako je povinný zabezpečiť ďalšie zdroje financovania projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov projektu. Pretože vlastné finančné zdroje spoločnosti AQUATUR a.s. nepokryjú vyššie uvedené výdavky bolo potrebné zabezpečiť ich financovanie z úverových zdrojov, ktorých doba splatnosti je stanovená na 9 rokov (2016 – 2025).

Cieľom projektu je rozšírenie a zvýšenie kapacity ČOV pre oblasť Starej Turej a prebudovanie existujúcej technologickej linky  na linku ČOV s odstraňovaním nutrientov. Projekt sa teda týka rekonštrukcie a rozšírenia existujúcej ČOV. Časť objektov pôvodnej ČOV sa bude využívať aj po rekonštrukcii, nepotrebné objekty sa zlikvidujú. ČOV bude v rámci tohto projektu prebudovaná a intenzifikovaná s kapacitou 12 650 EO (ekvivalentných obyvateľov) pri uplatnení technológie nízko zaťažovanej aktivácie vrátane odstraňovania nutrientov a s aeróbnou stabilizáciou kalu.

Rekonštrukčné práce na ČOV boli zahájené 12. januára 2015 a pokračujú v súlade so stanoveným  harmonogramom prác. Ukončené budú v decembri 2015.

Realizáciou projektu sa dosiahne zlepšenie životného prostredia, zabráni sa znečisťovaniu povrchových vôd a vytvoria sa vhodné podmienky pre ďalší rozvoj nášho mesta. 

Aquatur, a. s., Stará Turá, Publikované: 13.4.2015