Príspevok na prepravu

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 – Nar. o peňažnom príspevku na prepravu, ktorý slúži na zmiernenie sociálnych dôsledkov znevýhodnenia určenej cieľovej skupiny občanov s trvalým pobytom v meste Stará Turá. VZN je účinné od 1.6.2017.

 

Komu sa poskytuje?

  • občanovi s ťažkým zdravotným postihnutým odkázaným na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa posudku alebo rozhodnutia vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR),
  • občanovi s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie,

  • občanovi vo veku 70 rokov a viac.

 

Komu sa neposkytuje?

  • občanovi, ktorý poberá peňažný príspevok na prepravu z ÚPSVR,
  • občanovi, ktorý poberá príspevok na prevádzku osobného motorového vozidla,
  • občanovi, ktorý v predchádzajúcich 7 rokoch dostal príspevok z ÚPSVR na kúpu osobného motorového vozidla.

 

Na aký účel tento príspevok možno poskytnúť?

Príspevok možno poskytnúť občanovi na prepravu po území mesta Stará Turá a jeho miestnych častí, ktorý na návštevu zdravotníckeho zariadenia a spoločenských podujatí použije ľubovoľnú taxislužbu, zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy.

 

V akej výške sa príspevok poskytuje?

Príspevok je možné poskytnúť vo výške 50% preukázaných nákladov, najviac do sumy 30 Eur štvrťročne.

 

Kde a ako sa príspevok vybavuje?

Žiadosť o príspevok na prepravu občan podáva písomne a žiadosť musí obsahovať predpísané  náležitosti t. j. osobné údaje žiadateľa a osvedčenie skutočností rozhodujúcich na vznik nároku na príspevok na prepravu (tlačivo žiadosti je k dispozícii na webovej stránke mesta, alebo na sociálnom oddelení MsÚ).

Žiadosť o príspevok na prepravu sa vybavuje na sociálnom oddelení MsÚ.

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 5.6.2017 | Aktualizácia: 5.6.2017
Nastavenia cookies