Prehľad demografického vývoja mesta Stará Turá za r. 2014

 Žiaľ, v našom kopaničiarskom regióne sa v posledných rokoch rozbehol trend postupného úbytku obyvateľov. Inak tomu nebolo v Starej Turej ani v r. 2014. Podľa údajov evidencie obyvateľstva malo mesto ku koncu roka o 47 obyvateľov menej ako v predošlom roku.

V tabuľke Vám ponúkame prehľad, ktorý dokumentuje počet obyvateľov v centrálnej časti mesta a v jeho jednotlivých miestnych častiach a prehľad, kde nájdete základné údaje o demografickom vývoji v meste Stará Turá za posledné 4 roky. V poslednej tabuľke uvádzame prehľad vybraných matričných úkonov, ktoré boli v meste vykonané v minulom roku a pre porovnanie uvádzame aj vybrané matričné úkony z roku 2013.

 

Prehľad stavu obyvateľov podľa miestnych častí:

 

Miestna časť

Počet obyvateľov k 8.1.2014

Počet obyvateľov k 1.1.2015

 
 

Stará Turá (Cent.časť)

7 976

7 924

 

Černochov vrch

188

189

 

Z toho:

 

 

 

     Černochov vrch

58

58

 

     Drgoňova dolina

93

94

 

     Durcova dolina

37

37

 

Paprad

433

431

 

Z toho:

 

 

 

     Paprad

420

415

 

     U Mikulcov

13

16

 

Jazviny

30

37

 

Topolecká

396

401

 

Z toho:

 

 

 

     Topolecká

379

383

 

     Hlavina

17

18

 

Súš

268

263

 

Z toho:

 

 

 

     Súš

109

101

 

     Lazy

7

9

 

     Trávniky

105

107

 

     U Samkov

47

46

 

Mesto Stará Turá spolu:

9 292

9 245

 

 

 

Vývoj počtu obyvateľov za obdobie r. 2010 - 2014:

 

 

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Počet obyvateľov k 1.1. uved. roka

9559

9434

9 392

9 292

Počet narodených občanov

84

70

77

80

Počet prihlásených občanov

55

86

60

88

Počet zomretých občanov

84

89

92

72

Počet odhlásených občanov

180

109

145

143

Prírastok (+)

Úbýtok (-)

-125

- 42

- 100

- 47

Počet obyvateľov

Stav

k 1.1.2012

9 434

Stav

k 1.1.2013

9 392

Stav k 1.1.2014 9 292

Stav k 1.1.2015

9 245

 

 

Prehľad vybraných matričných úkonov za obdobie r. 2012 a 2013:

 

Matričný úkon (ukazovateľ)

Rok 2013

Rok 2014

Počet uzavretých manželstiev v meste

31

 

40

z toho: cirkevne uzavretých

11

18

           uzavretých s cudzincom

1

1

Počet úmrtí vybavených v meste (zahŕňa i obce Hrachovište a Vaďovce)

80

 

69

Počet rozvedených manželstiev

27

32

Počet určení otcovstva

23

31

 

V roku 2014 sa narodilo 80 detí a zomrelo 72 našich občanov. Príčinou úbytku obyvateľstva je v tomto roku opäť najmä migrácia obyvateľov do iných miest či štátov. V uplynulom roku sa do mesta prisťahovalo 88 občanov. Naopak, naše mesto opustilo a odhlásilo sa 143 obyvateľov. Dôvodom migračného úbytku obyvateľstva môže byť najmä odchod mladých ľudí do väčších miest Slovenska alebo do zahraničia. Vývoj migrácie je vo všeobecnosti v mestách i obciach v značnej miere ovplyvnený celkovou ekonomickou situáciou mesta, prosperitou jednotlivých podnikov, situáciou na trhu práce, bytovou výstavbou a možnosťou získania bytu. Mesto sa snaží vytvoriť pre obyvateľov také podmienky, aby neboli nútení odchádzať za lepšími podmienkami do iných miest či štátov.

MsÚ Stará Turá, Publikované: 27.1.2015
Nastavenia cookies