Obmedzenie na 6 osôb pri krste, svadbe či pohrebe platí i pre exteriér

ÚVZ SR zaznamenal viaceré otázky, ktoré sa týkali vyhlášky k organizácii hromadných podujatí. Nejasnosti sa objavovali najmä v prípade organizácie obradov a ich civilných verzií. Prostredníctvom svojej webovej stránky preto objasnili  výklad nastavených opatrení:

ℹ do počtu 6 sa pri obrade pohrebu, krstu či sobášneho obradu nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania. Ide napríklad osoby vykonávajúce obrad, prenos truhly, pochovávanie a podobne.

ℹ obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre interiér. Súčasná kritická situácia na území Slovenskej republiky nedovoľuje vytváranie väčších skupiniek,

ℹ osoby zúčastňujúce sa na podujatí, vrátane osôb uvedených prvej odrážke, musia dodržiavať hygienické podmienky stanovené v predmetnej vyhláške, to znamená najmä odstup 2 metre, okrem prípadov, kde uvedené z povahy obradu nie je možné (sobášiaci sa, prenos truhly...),

ℹ v prípade porušenia podmienok uvedených vo vyhláške je zodpovednou osobou organizátor hromadného podujatia, to znamená organizátor obradu (hoci jeho pracovníci sa z povahy výkonu obradu podľa prvej odrážky do počtu 6 nemusia započítavať),

ℹ regionálne úrady verejného zdravotníctva v prípade kritickej potreby v ich územnom obvode môžu pristúpiť i k sprísneniu uvedených podmienok,

ℹ v prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb je nutné splniť podmienku, že v dobe začiatku výkonu obradu budú mať všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 12 hodín, a zároveň musí byť obrad ohlásený na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, a to najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, s presným určením času a miesta jeho konania.

Vyhlášku v plnom znení nájdete tu: http://bit.ly/ciastka_38-2020

Prosíme preto občanov mesta, aby aj pri posledných rozlúčkach a pohrebných obradoch na mestskom cintoríne v Starej Turej rešpektovali túto vyhlášku. 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 7.1.2021 | Aktualizácia: 7.1.2021