Novoročný príhovor primátorky

Vážení spoluobčania,

čas je neúprosný a veľakrát plynie rýchlejšie ako by sme chceli. Opäť sa k Vám prihováram na prelome rokov, v okamihu, kedy každý z nás bilancuje, hodnotí uplynulý rok, v ktorom plánoval a plnil si rôzne predsavzatia a sľuby. Uplynulý rok bol pre samosprávu mesta Stará Turá rokom, kedy sme sa snažili zosúladiť potreby nášho mesta a názory jednotlivých poslancov mestského zastupiteľstva s mojim volebným programom, ktorému občania mesta dali vo voľbách zelenú. Našim želaním bolo konštruktívne diskutovať a riešiť problémy mesta spolu – ako Staroturanci. Každému z nás predsa išlo o jedno – aby naše mesto fungovalo a rozvíjalo sa vo všetkých základných oblastiach svojho života. Nadviazali sme na mnohé pozitívne projekty z minulého obdobia, no pokúšali sme sa vniesť do mnohých oblastí i nový pohľad so zreteľom na potreby mesta a jeho občanov.

Poďakovanie za úspešný rok 2015 patrí všetkým mojim kolegom, poslancom mestského zastupiteľstva, pracovníkom mestského úradu, príspevkových organizácii, organizácii s majetkovou účasťou mesta, ale aj škôl a školských zariadení za ich prácu v prospech mesta a jeho obyvateľov. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým občanom mesta, ktorí poctivo pracovali a neboli ľahostajní ku svojmu okoliu pri rodinnom či bytovom dome a ktorí podporovali aktivity mesta na všetkých úrovniach spoločenského, politického, kultúrneho či športového diania.

Moje poďakovanie patrí všetkým tým, s ktorými udržuje mesto Stará Turá tradične dobré vzťahy. Sú to všetky inštitúcie, úrady, zamestnávatelia, podniky, ale aj malí a strední podnikatelia a živnostníci, lekári, Rímsko-katolícka cirkev, Evanjelická cirkev augsburského vyznania, Cirkev bratská či ostatné cirkevné spoločenstvá pôsobiace v našom meste, klub dôchodcov, jednota dôchodcov, športové kluby, dobrovoľné zbory a občianske združenia, ktoré pôsobia na území Starej Turej.

Nedávno sa začalo nové programové obdobie 2014 - 2020, kedy môžeme získať financie z EÚ, a to bola jedna z vecí, na ktoré sme sa v tomto roku zamerali. Mojim hlavným cieľom bolo a aj stále je dokončiť projekty, ktoré sa rozpracovali v uplynulom volebnom období, udržať nastolený trend získavania prostriedkov z Európskej únie a efektívne využívať finančné prostriedky z grantov a vlastných zdrojov.

V roku 2015 sa nám podarilo vďaka spolupráci poslancov, vedenia mesta, pracovníkov mestského úradu a organizácii a spoločností s účasťou mesta zrealizovať niekoľko investičných akcií. Z tých najväčších by som spomenula nákup triediacej linky a technologického a technického vybavenia zberného dvora. Vďaka získaniu nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia SR spolufinancovaného Kohéznym fondom Európskej únie bolo  zariadenie zberného dvora rozšírené o triediacu linku odpadu, ekosklad nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Predmetom projektu bolo zakúpenie triediacej linky so šiestimi triediacimi miestami, dvojkomorového lisu, vysokozdvižného vozíka, dve nákladné vozidlá, 80 ks zberných nádob na kovy a 2 kusy exteriérových zberných nádob na papier, plasty a sklo, z ktorých jedna je umiestnená na Námestí Slobody a druhá pri mestskom úrade. Výška poskytnutého príspevku bola 565 312,29 EUR.

Vďaka získaniu nenávratného finančného príspevku na základe podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol v r. 2015 ukončený aj projekt modernizácie časti verejného osvetlenia mesta Stará Turá. V rámci tohto projektu bolo vymenených 51 kusov svietidiel za LED svietidlá, stožiare, káblové vedenia, dva rozvádzače a boli osvetlené 4 prechody pre chodcov. Zároveň bolo, za účelom splnenia technickými predpismi požadovaných hodnôt intenzity a predovšetkým rovnomernosti osvetlenia, doplnených 24 kusov svietidiel. Výška poskytnutého príspevku bola 202 908,47 EUR.

V druhej polovici roka mesto začalo realizovať II. etapu projektu rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia mesta Stará Turá vo výške  719 950 €. Túto akciu bolo mesto nútené predfinancovať z vlastných prostriedkov a v r. 2016 mu budú z fondov EÚ prostriedky refundované. Na túto akciu si mesto muselo vziať preklenovací úver v sume 500 000 €, ktorý bude splatený hneď ako nám budú refundované prostriedky z EÚ.

K významným investíciám v našom meste patril v roku 2015 projekt rekonštrukcie čističky odpadových vôd. Išlo o najväčšiu investíciu z fondov EÚ do mesta Stará Turá vôbec. Projekt realizovala regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a. s., Stará Turá, ktorej jediným akcionárom je Mesto Stará Turá. Cieľom projektu bolo rozšírenie a zvýšenie kapacity ČOV pre oblasť Starej Turej a prebudovanie existujúcej technologickej linky  na linku ČOV s odstraňovaním nutrientov. Rekonštrukčné práce na ČOV boli zahájené v januári 2015 a dňa 4. decembra 2015 bola zrekonštruovaná ČOV skolaudovaná. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu boli vyčíslené vo výške 4 903 783,37 €, z toho výška nenávratného finančného príspevku je 4 658 594,20 €.

Dôležitou oblasťou, v ktorej sme investovali finančné prostriedky, boli tiež miestne komunikácie a chodníky. V rámci rekonštrukcie miestnych komunikácii sa realizovala časť úseku cesty v miestnej časti Papraď, komunikácie na Ul. Hurbanova, Námestie slobody – pri rímsko-katolíckom kostole smerom na Ul. Hurbanovu. Ďalej technické služby mesta realizovali rekonštrukciu chodníka pri Pošte smerom k tržnici a spevnenej plochy pred tržnicou a zboku tržnice. V roku 2015 sa začala aj rekonštrukcia časti schodiska pred Domom smútku. Rekonštrukcia bude pokračovať v roku 2016. Dôležitou investičnou akciou bola úprava priestoru medzi Ul. Mierovou a SNP. V r. 2015 sa realizovala rekonštrukcia pešej zóny od kvetinárstva Iris po bývalý Pivobar položením zámkovej dlažby a výmenou svietidiel. Následne rekonštrukcia spevnených plôch smerom na Ul. Mierovú a tiež budovanie krížneho chodníka popri trafostanici k detskému ihrisku na Ul. Mierovej. Vedľa činžiaku na Ul. Mierovej boli osadené 4 kusy fitnes prvkov. Rekonštrukcia bude pokračovať v roku 2016 sadbovou úpravou. Ďalší osud priestoru uprostred bude zrejmý po zvážení viacerých možností. V priestore môže vzniknúť polyfunkčný objekt alebo tu môže byť vybudovaný park – oddychová zóna. Tieto akcie boli financované z rozpočtu mesta. Spoločnosť Technotur sa tento rok zamerala pri Dome služieb na úpravu priestoru parkoviska pri zadnom schodisku budovy.

V rámci kultúrnych inštitúcii bolo v Dome kultúry Javorina zrekonštruované vstupné schodisko do budovy, sociálne zariadenia v šatniach hercov, vymenené boli aj okná v kaviarni a múzeu a dvere a okná v zadnej časti budovy. Na rekonštrukciu v DK Javorina sme získali podstatnú časť prostriedkov – 30 000 € z Úrady vlády SR. V kultúrnom dome  v miestnej časti Papraď boli zrekonštruované sociálne zariadenia a vymenili sa tu vchodové dvere.

Rekonštrukčné práce sa dotkli i sociálnej oblasti. Podarilo sa vybudovať bezbariérové sociálne zariadenie v Dennom centre pre seniorov v Starej Turej, na ktorého realizáciu sme získali dar od spoločnosti MIPP SK. Na konci roka sa urobila v dennom centre výmena kobercov za novú podlahu.

K menším akciám v školstve patrilo tento rok napojenie zvodov dažďovej vody z budovy Základnej umeleckej školy Stará Turá do existujúcej verejnej kanalizácie. Veľkým projektom bolo zateplenie obvodového plášťa telocvične ZŠ na Ul. Komenského. Havarijný stav obvodového plášťa telocvične ZŠ bol odstránený vďaka poskytnutia finančných prostriedkov prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z kapitálových výdavkov z kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

Mesto počas roka zveľaďovalo aj svoj majetok. Pristúpili sme k oprave bytového domu na Ul. Mýtnej č. 595. V rámci opráv sme realizovali drobné opravy v budove mestského úradu, v požiarnej zbrojnici na Papradi, na budove Technoturu a opravu strechy na budove klubu dôchodcov. Ďalej sme na základe finančného príspevku zo ŠFRB odkúpili nájomný bytový dom so 14 bytovými jednotkami na Ul. Hlubockého. Zároveň sa pripravuje výstavba druhého bytového domu s nájomnými bytmi na tej istej ulici, na ktorý budeme rovnako žiadať dotáciu zo ŠFRB.

Pre deti a mládež tento rok pribudlo malé detské ihrisko v lokalite nad Chiranou na Ul. Mýtnej a mesto tiež peňažným vkladom do spoločnosti MŠA Stará Turá, s. r.o. prispelo na prestavbu ľadovej plochy v športovom areáli na futbalové tréningové ihrisko s umelou trávou.

Tento rok sa pre mesto začala príprava dvoch dôležitých dokumentov, a to Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a Komunitného plánu sociálnych služieb mesta.

V rámci kultúrnych a spoločenských akcií si tento rok mesto okrem tradičného jarného, letného, jesenného a vianočného remeselného trhu užilo i množstvo ďalších podujatí a aktivít. K najväčším určite patril Staroturiansky jarmok a veľký Deň detí pre všetky deti mesta. Na jeseň sme v našom meste privítali i ministra vnútra, ktorý našim hasičom odovzdal repasové hasičské vozidlo Tatra 815 a protipovodňový vozík.

Milí Staroturanci,

to bola len časť toho, čo sa tento rok podarilo urobiť v našom meste. Žiaľ, nie všetko sa dá zrealizovať naraz a nie na všetko sa dajú nájsť finančné prostriedky. Verím, že každý z Vás by našiel aspoň jednu vec, ktorá ho v našom meste trápi a ktorú by chcel zmeniť. Preto Vás aj touto formou vyzývam na spoluprácu. Aby ste hovorili o problémoch, ktoré Vás trápia a obracali sa s nimi na naše mesto. Spoločne sa budeme snažiť hľadať riešenia a určovať priority a ciele mesta na ďalšie obdobie.

Pred nami je rok 2016 so svojimi výzvami i úlohami. Chceme urobiť čo najviac krokov, ktorými by pokračoval proces rozvoja mesta. Chceme pokračovať vo väčšine začatých investičných aktivít, ale i začať aktivity nové, ktoré chceme realizovať najmä vďaka externým zdrojom. Verím, že budeme úspešní v projektoch, ktoré sme už podali, že budeme schopní reagovať na viaceré z očakávaných výziev na podávanie projektov z európskych či iných fondov. Popri tom chceme zachovať všetko, čo sa v živote mesta osvedčilo, vrátane všetkých podpôr a úľav, a to bez toho, aby sme zvyšovali dane, či iné poplatky. Verím, že rozpočet, ktorý sme schválili na decembrovom zastupiteľstve, je zostavený tak, aby pokryl všetky potreby nášho mesta a jeho obyvateľov a zabezpečil jeho rozvoj v ďalšom roku.

Tak ako minulý rok, aj teraz je mojim hlavným želaním, aby Stará Turá bola v roku 2016 mestom plným pokoja, šťastia a vzájomného porozumenia. Verím, že sa naše mesto bude pozitívne rozvíjať a bude pre občanov stabilným miestom pre ich život a prácu.

Milí Staroturanci,

prajem Vám do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky, tolerancie a vzájomného porozumenia. Prajem Vám zo srdca pokojný a šťastný nový rok 2016. 

Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta, Publikované: 1.1.2016
Nastavenia cookies