Menu

Workoutové ihrisko - novinka v meste Stará Turá

Nadácia Slovenskej sporiteľne a Nadácia SPP aj v tomto roku vyhlásili svoje grantové výzvy na predkladanie projektov pre zlepšenie miest a obcí. Aj naše mesto sa do týchto programov zapojilo so žiadosťou o dotáciu na vybudovanie workoutového ihriska. Bohužiaľ, neboli sme úspešný ani v jednej výzve.  

O to viac nás teší, že po mnohých urgenciách a žiadostiach od občanov sa nám,  v závere roka 2016 v spolupráci s mestskou príspevkovou organizáciou Technické služby podarilo zrealizovať projekt workoutového ihriska.

Workoutové ihrisko je špeciálne ihrisko určené na cvičenie s vlastnou váhou. Hlavným zámerom a cieľom tohto projektu bolo, aby slúžil občanom mesta pre voľnočasové aktivity, na tréningové procesy športovej verejnosti a pre potreby vyučovacieho procesu v základnej a strednej škole. Zároveň bude umožňovať nadväzovanie a upevňovanie medziľudských vzťahov a kontaktov obyvateľov mesta. Veríme, že mladý ľudia budú pri cvičení na ihrisku inšpirovať ďalších mladých ľudí (ale aj tých starších), ktorí sa miesto iných nie tak zdravých činností, budú venovať cvičeniu a rozvíjaniu svojich pohybových  možností.

Ihrisko „vyrástlo“ na ulici Hurbanovej, pri už existujúcich fitnes senior prvkoch. V prvej fáze došlo k úprave terénu a tiež jeho prispôsobeniu pre účely workout ihriska. Následne sa do terénu zasadili betónové základy, na ktoré špecializovaná firma nainštalovala certifikované prvky workout ihriska. Okolie a zázemie ešte čaká menšia úprava v jarných mesiacoch.

Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore mesta Stará Turá v spolupráci s Technickými službami mesta. Na jeho realizácii sa podieľala firma OCTAGO, s. r. o., Piešťany. Koordinátor projektu bola Ing. Jana Vráblová, riaditeľka TSST.

Takže ihrisko je dokončené a denne môže vítať svojich cvičiacich návštevníkov.

Mesto Stará Turá, Publikované: 19.12.2016