Nové VZN určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta

 

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 20.6.2019 bolo prijaté  nové Všeobecno záväzné nariadenie č. 4/2019 Nar. o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Stará Turá.

Dôvodom návrhu nového VZN o určení výšky mesačných príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach je predovšetkým zmena finančných pásiem na nákup potravín účinná od 1.9.2019. Zmenila sa aj výška režijných nákladov z 1,24€ na 1,39€ z dôvodu zvýšených nákladov na mzdy od 1.1.2019 a na prevádzku - energie, čistiace prostriedky, vybavenosť kuchyne, revízie.

V materskej škole a v školskom klube detí sa výška mesačných príspevkov nemení. Mení sa len spôsob uhrádzania, respektíve podmienok neuhrádzania v súlade so školským zákonom - špecifikuje sa, kedy rodič automaticky príspevok neuhrádza a kedy neuhrádza príspevok  alebo jeho pomernú časť na základe rozhodnutia zriaďovateľa. Mení sa termín uhrádzania mesačných príspevkov vo všetkých školách rovnako vždy  do 15. v príslušnom kalendárnom mesiaci, prípadne súhrnne podľa rozhodnutia riaditeľa. V základnej umeleckej škole sa mení výška poplatku v individuálnej forme vzdelávania zo 6€ na 8€ z dôvodu zvýšených nákladov na mzdy pedagogických zamestnancov. Pre deti, ktoré navštevujú ďalšiu formu vzdelávania je určený poplatok 15€. V centre voľného času sa mení poplatok pre členov záujmových krúžkov z 2,50€ na 3€ a pre členov babyclubu z 8€ na 15€. VZN rieši v druhej časti poskytovanie osobitnej štátnej dotácie, ktorá je určená na stravu pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy od 1.1.2019  a od 1.9.2019 aj pre všetkých žiakov základnej školy v sume 1,20€ na jeden obed, ktorá umožňuje znížiť mesačný príspevok zákonného zástupcu o túto sumu. Zákonní zástupcovia musia dodržiavať povinnosť odhlasovať žiakov zo stravy. V prípade porušenia tejto povinnosti, dotácia na navarený a neodhlásený (neodobratý) obed nebude poskytnutá a zákonný zástupca musí uhradiť celú sumu na nákup potravín.

Mgr. Elena Sládková, Školský úrad Stará Turá

MsÚ Stará Turá, Publikované: 4.7.2019
Nastavenia cookies