Menu

NKÚ preveroval nakladanie s dlhodobým finančným majetkom v 50 mestách a obciach

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ako nezávislá kontrolná inštitúcia pre oblasť samosprávy, vykonal ešte koncom roka 2017 kontrolu, pri ktorej zisťoval ako nakladali subjekty územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach. Mesto Stará Turá obstálo výborne, keď spolu s ďalšími piatimi obcami nezaznamenalo nedostatky.

Dôvodom pre kontrolu bol veľký objem majetku, ktorý obce vykazovali ako podiely v obchodných spoločnostiach, ako aj závažné nedostatky zistené počas predchádzajúcich kontrol vykonaných úradom v tejto oblasti.

Kontrolou v 50 mestách a obciach na území celej Slovenskej republiky bol preverený dlhodobý finančný majetok obcí v sume 227,03 mil. eur. Preverená hodnota majetku bola súčtom podielov kontrolovaných obcí na základnom imaní v 168 obchodných spoločnostiach.
Preverením dlhodobého finančného majetku obce a správnosti jeho vykazovania, nakladania obce s majetkovými podielmi v obchodných spoločnostiach a kontrolnej činnosti obce v obchodných spoločnostiach neboli zistené žiadne nedostatky v šiestich obciach, a to Chynorany, Martin, Oravská Polhora, Stará Turá, Tvrdošín a Vrútky.

Najčastejšie zistené nedostatky boli v týchto oblastiach:
1. Porušenie postupov a procesov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi pri nakladaní s majetkovými podielmi obcí v obchodných spoločnostiach.
2. Nesprávne financovanie činnosti obchodných spoločností
3. Vykazovanie údajov o dlhodobom finančnom majetku, ktoré neboli spoľahlivé alebo porovnateľné, v účtovnej závierke obce.
4. Nepresné vyčíslenie výsledku hospodárenia obce.

Okrem zistení, ktoré vyplynuli z nedodržiavania zákonom stanovených povinností, boli identifikované prípady, ktoré právne predpisy upravovali len všeobecne, pričom obce mali možnosť nastaviť  pravidlá fungovania podľa konkrétnych podmienok obce. Z dôvodu formálneho prístupu obcí boli identifikované nasledujúce problematické oblasti:
1. Nefungujúci resp. formálny kontrolný systém.
2. Obmedzená možnosť výkonu vlastníckych práv.
3. Stratové hospodárenie obchodných spoločností.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky identifikoval zistenia, na základe ktorých bolo formulovaných celkom 55 odporúčaní pre jednotlivé obce. Obce prijali spolu 222 opatrení, ktoré boli zamerané na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, ako aj na získanie finančných prostriedkov od obchodných spoločností v prípadoch, keď im boli poskytnuté neoprávnene.

Plnenie prijatých opatrení, vrátane vyhodnotenia ich účinnosti, bude NKÚ kontrolovať a monitorovať.
                                       

 

NKÚ, Publikované: 2.3.2018 | Aktualizácia: 2.3.2018