Menu

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2016

 Mestské zastupiteľstvo dňa 3.12.2015 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015-Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatok za komunálny odpad  pre obyvateľov mesta Stará Turá  v roku 2016 je nezmenený a platí sa vo výške 21,50 € osoba/rok na základe rozhodnutia.

Podľa  zákona 582/2004 Z.z.  v znení neskorších predpisov platného od 1.1.2016 pribudla  nová sadzba  poplatku pre občanov, a to:  poplatok za drobný stavebný odpad.

Mestské zastupiteľstvo schválilo sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad vo výške 0,0545 € za kg.

Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2015 – Nar.  je možné aj v roku 2016 požiadať o úľavu na poplatku za komunálny odpad.

Správca poplatku poplatok  zníži v zmysle § 5 tohto VZN  na základe písomnej žiadosti poplatníka a doložených dokladov, len v prípade, ak  si poplatník plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Doklady na zníženie musia byť hodnoverné a z takto doložených dokladov musí byť jednoznačné, že poplatník má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Žiadosť a doklady je potrebné predkladať každoročne na ekonomické oddelenie MsÚ.

Upozorňujeme občanov, aby pri svojich úhradách uviedli správny variabilný symbol z rozhodnutia.

Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle ekonomického oddelenia 032/746 16 27. 

        Anna Oslayová

        ekonomické oddelenie MsÚ 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 17.12.2015