Mesto Stará Turá začalo s realizáciou projektu "Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu"

Mesto Stará Turá sa zapojilo v januári 2018 do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Projekt s názvom „Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu“ (kód projektu 304020P534) bol vyhodnotený ako úspešný a bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 822 780,08 € a štátneho rozpočtu v sume 79 819,01 €. Celkové oprávnené náklady na projekt sú 967 976,58 €. Celkové oprávnené náklady pre mesto Stará Turá sú 262 446,92 €, pričom z rozpočtu mesta Stará Turá ako partnera projektu je vyčlenených 13 122,35 €.

Mesto  Stará Turá začína v týchto dňoch v spolupráci s obcou Stará Myjava a s cezhraničnými partnermi projektu obcou Kuželov a obcou Nová Lhota s realizáciou projektu Z Bielych Karpát k Baťovmu kanálu. Cieľom projektu je udržateľný rozvoj prihraničného regiónu prostredníctvom dobudovania siete cykloturistických ciest s dôrazom na zlepšenie prepojenia zaujímavých prírodných a kultúrnych lokalít ako na slovenskej, tak aj na českej strane hraníc. Skvalitnením a inováciou turistickej infraštruktúry sa zvýši atraktívnosť cezhraničného regiónu pre návštevníkov, ale i obyvateľov.

Navrhované cyklotrasy budú viesť katastrálnymi územiami mesta Stará Turá, obce Stará Myjava a na českej strane v obci Nová Lhota a obci Kuželov. Projektom sa vytvorí alebo zmodernizuje viac ako 6 km cyklistických ciest. Propagácia projektu bude zabezpečená vytvorením turistickej mapy prihraničných regiónov s vyznačenými cyklotrasami, kultúrnymi a prírodnými zaujímavosťami.

 

Obdobie realizácie projektu: jún 2019 – máj 2020

 

 

Bc. Lenka Fábry Bunčiaková, MAS - Kopaničiarsky región, Publikované: 16.5.2019 | Aktualizácia: 16.5.2019
Nastavenia cookies