Menu

Dni jesenného zberu

 Technické služby v rámci jesenného zberu  organizujú:

  1. zber veľkorozmerného odpadu
  2. zber biologického odpadu
  3. zber nebezpečného odpadu

 

1. ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU

pre rodinné domy a priľahlé časti

            V dňoch od pondelka 29. septembra do10. októbra 2014 budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľkorozmerné  kontajnery. Do veľkorozmerného kontajnera je možné ukladať veľkorozmerný odpad ako napríklad starý nábytok (najlepšie demontovaný, aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneri), koberce, matrace a  iné.

Je zakázané ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich nebezpečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, oleje), biologický odpad (tráva, konáre, lístie).

            Dňa 10. októbra (piatok) sa budú dni jesenného zberu končiť a kontajnery sa budú  zo stanovíšť odvážať. Po uplynutí vyhláseného termínu zberu veľkorozmerného odpadu je zakázané ďalšie ukladanie odpadu na miesta, kde boli umiestnené veľkorozmerné  kontajnery. Takéto ukladanie odpadu bude považované za vytváranie čiernych skládok a bude postihované ako porušenie VZN o odpadoch a zákona o odpadoch.

Ak nestihnete v tomto termíne využiť zber veľkorozmerného, biologického alebo nebezpečného odpadu, môžete tento odpad vyvážať celoročne do Zberného dvora

 

Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora :

Holubyho 21 (bývalá tehelňa)

PO – PIA        :           07:00 – 13:30

STREDA        :           07:00 – 17:00

SOBOTA        :           08:00 – 12:00

 

Rozmiestnenie kontajnerov počas dní jesenného zberu od 29. septembra do 10.októbra  2014:

 

-        Trávniky                                                             - pri bývalom obchode                         

-        Súš                                                                       - pri autobusovom otoči                    

-        Topolecká                                                           - pri bývalom Kultúrnom dome                                                                                                                                                                              

-        Papraď                                                               - pri obchode, a pri Požiarnej zbrojnici

      -     Durcova dolina                                                  - pri zástavke

-        Drgoňova dolina                                                - oproti požiarnemu cvičisku                                                                                                  

-        Černochov vrch                                                 - na autobusovom otoči

                                        -St. Turá - Drahy

                                        -St. Turá – Kujanovec                                                                                                                                           

    -St. Turá – Sídlisko nad Chiranou

            -St. Turá – Chrásnatá

            -St. Turá – Dom kultúry

 

V prípade naplnenia kontajnera alebo iných nejasnosti prosím kontaktujte 0905 254 350, 032/ 776 32 15

 

2. JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY

Od 29. septembra do 10.októbra 2014 môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte na to, aby biologický odpad bol vytriedený. Konáre ukladajte samostatne a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Zmiešaný biologický odpad sa nebude odvážať!!!

 

3. ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE

                                                     4. októbra 2014

Technické služby organizujú tento jesenný zber, kde budú mať všetci občania možnosť bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, autobatérií, chladničiek, olejov, žiariviek,  a pod. Takýto odpad sa nesmie zmiešavať s domovým odpadom.

 

Podmienky tohto zberu:

-        Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta a osád a nie od podnikateľských a iných organizácií. Tieto si musia uzavrieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.

-        Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné nikde uskladňovať.

-        Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLUŽIEB, ktorý vylúči nevhodné odpady.

-        Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín:

chladničky, mrazničky, televízory a iný elektroodpad, batérie, akumulátory, drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady z vymetania komínov ...

 

      Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín:

4.10.2014

 

Stará Turá                    9.00 – 13.00             parkovisko za Domom kultúry Javorina

Trávniky                       9.30 –   9.50             pri bývalom obchode

Súš                              10.00 – 10.20             pri autobusovom otoči

Topolecká                   10.40 – 11.00             pri bývalom KD

Koštialova dol.           11.10 – 11.20             pri dome p. Černáka

Papraď                                    11.30 – 11.50             pri obchode a pri požiarnej zbrojnici

Durcova dolina          12.00 – 12.15             pri zastávke

Drgoňova dolina        12.20 – 12.40             oproti požiarnemu cvičisku

Černochov vrch          12.45 – 13.00             pri autobusovom otoči

 

Využite teda tento  zber v čo možno najhojnejšom počte!

Upozornite i svojich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti!

Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej miere tak prispejete k zlepšovaniu  životného prostredia.

Nakoniec už len vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistejšie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich domoch.

Nasledujúci zber bude znovu na jar a termín v čas oznámime.