Samospráva

Dokumenty

Názov Dátum
Zápisnica zo zasadnutia komisie MsZ pre šport zo dňa 2.12.2019 05.12.2019
Materiály na rokovanie X. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 12.12.2019 05.12.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 28. novembra 2019 05.12.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre výstavbu a životné prostredie zo dňa 25.11.2019 27.11.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ Zboru pre občianske záležitosti zo dňa 19.11.2019 25.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálne veci a bývanie zo dňa 13.11.2019. 21.11.2019
Výročná správa mesta Stará Turá k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018 08.11.2019
IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 31.10.2019 07.11.2019
Zmena programového rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2019 (VI. zmena) 04.11.2019
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - Garáž 363 04.11.2019
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže - Garáž 362 04.11.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 17. a 21. októbra 2019 30.10.2019
Materiály na rokovanie IX. zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 31.10.2019 24.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre školstvo a kultúru zo dňa 22.10.2019. 24.10.2019
Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre výstavbu a životné prostredie zo dňa 14.10.2019 21.10.2019
Smernica č. 8/2019-IS Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ Mesta Stará Turá a Zásady činnosti ZPOZ pri MsZ Mesta Stará Turá 16.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálne veci a bývanie zo dňa 09.10.2019 16.10.2019
VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 19.09.2019 07.10.2019
VZN mesta Stará Turá č.7/2019 – Nar., ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Starú Turú 04.10.2019
Smernica č. 7 - 2019 Zásady podávania, preverovania, evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti 02.10.2019