Základná umelecká škola Stará Turá vyhlasuje - PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Riaditeľ v poverení Základnej umeleckej školy, SNP 293/17A, 91601 Stará Turá v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

 

vyhlasuje prijímacie skúšky 

 

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

na školský rok 2020/2021

 

Termín konania prijímacích skúšok:  25.8.2020  od 14.00 - 17.00 hod.

Miesto: budova ZUŠ, SNP 293/17A, Stará Turá

 

  •   Hudobný odbor  -  prízemie, číslo dverí  40
  •   Výtvarný odbor  - 1. poschodie, číslo dverí 15
  •   Tanečný odbor   - prízemie, číslo dverí 37
  •    Literárno – dramatický odbor  - 2. poschodie, číslo dverí 4

 

Prihláška:

Prihlášky na štúdium, boli už prijaté spätne. Na mieste sa po rozhodnutí komisie môžu ešte dodatočne prijať žiaci po splnení talentových skúšok a vyplnení prihlášky. Je potrebné mať so sebou rodné číslo dieťaťa. 

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

 

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia  prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

 

Prijímacie skúšky v uvedenom termíne sa konajú do

1.     prípravného štúdia jednoročného -  žiaci 1. ročníka základnej školy v šk. roku 2020/2021

2.     prípravné štúdium dvojročného -  žiaci MŠ, ktorí dovŕšili 5 rokov - iba tanečný odbor

3.     základného štúdia -  podľa kapacitných možností

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti

Hudobný odbor:

1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu )

2. rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)

3. spev pripravenej piesne podľa vlastného výberu ( detská, ľudová, umelá..)

4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

  • V hudobnom odbore ponúkame možnosť štúdia spevu a  hry na týchto hudobných nástrojoch: klavír, husle, gitara, bicie nástroje, plechové dychové nástroje a drevené dychové nástroje.

 

Výtvarný odbor:

1. schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania

2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

3. schopnosť koncentrácie na prácu

Na talentové skúšky si treba priniesť farebné pastelky a 3 domáce výtvarné práce.

  • Vo vyučovaní sú zastúpené hlavné predmety: kresba, maľba, grafika, modelovanie, priestorové vytváranie, dekoratívne činnosti.

 

Tanečný odbor:

1. hudobné a pohybové schopnosti

2. telesnú spôsobilosť

3. rytmické cítenie

4. tanečnú pamäť

  • V tanečnom odbore sa vyučujú predmety: tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec, tanečná prax.

 

Literárno-dramatický odbor:

1. schopnosť tvorivo zobraziť jednanie a chovanie

2. zmysel pre rytmus

3. prednes pripravenej básne alebo prózy

4. hlasové dispozície, čistota reči

  • Literárno-dramatický odbor má študijné zameranie Dramatické a slovesné oddelenie, v ktorom sa vyučujú predmety: dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, prednes, práca v súbore.

 

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 28.08.2020 na www.zusstaratura.sk a v informačnej vitríne pri vstupe do školy. Ak sa rodič rozhodne pre akúkoľvek zmenu, týkajúcu sa štúdia svojho dieťaťa, musí ju telefonicky alebo osobne nahlásiť vedeniu školy najneskôr do troch dní od zverejnenia výsledkov. V dňoch 02. - 03. septembra 2020 je potrebné si vyzdvihnúť na riaditeľstve školy rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium. V prípade, že si rodič v tomto termíne tlačivo neprevezme, nebude jeho dieťa zaradené do štúdia.

Neváhajte a príďte podporiť umelecké vzdelanie Vášho dieťaťa. Radi Vám poradíme pri rozhodovaní, ktorým umeleckým smerom viesť svoje dieťa.

ZUŠ Stará Turá, Publikované: 10.8.2020 | Aktualizácia: 10.8.2020
Nastavenia cookies