Samospráva

VZN č. 2/2008 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok (dopĺňa VZN č. 5/1998) (neplatné)

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Turá
č. 2/2008-Nar.

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov tohto VZN

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona č. 115 / 2000 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 178 /1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455 / 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310 / 1999 Z.z. sa dňa 26.6.2008 uznesením č.18-XIV/ 2008 trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

 

§ 1

Text § 3 ods. 4 písm. a.) VZN č. 5/1998 -Nar. v znení VZN č. 4/1999-Nar., VZN č. 7/1999-Nar., VZN č. 4/2000 - Nar., VZN č. 5/2000 - Nar., VZN č. 2/2001 - Nar., VZN č. 3/2001 - Nar., VZN č. 4/2002 - Nar., VZN č. 8/2002 - Nar., VZN č. 3/2003 - Nar., VZN č. 8/2003 - Nar., 7/2004 - Nar., 14/2004 - Nar., VZN č. 3/2005 - Nar., VZN č. 6/2005 - Nar. , VZN č. 11/2006-Nar., VZN č.4/2007-Nar. a VZN č. 8/2007-Nar. sa mení nasledovne:

Termíny konania príležitostných trhov v období od 1.7.2008 do 31.12.2008 sa stanovujú nasledovne:

a) na Mestskom trhovisku v Starej Turej:

  • VI. staroturiansky trh v dňoch 10. - 12. 7. 2008
  • Remeslá našich predkov - 4. ročník 9. 8. 2008
  • VII. staroturiansky trh v dňoch 21. - 23. 8. 2008
  • VIII. staroturiansky trh v dňoch 18. - 20. 9. 2008
  • IX. staroturiansky trh v dňoch 16. - 18. 10. 2008
  • X. staroturiansky trh v dňoch 6. - 8. 11. 2008
  • XI. staroturiansky trh v dňoch 28. - 29. 11. 2008
  • XII. staroturiansky trh v dňoch 3. - 6. 12. 2008
  • Vianočné trhy v dňoch 12. - 23. 12. 2008
  • 5. vianočný trh dňa 19. - 20. 12. 2008

 

§ 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 27.6.2008 a nadobúda účinnosť dňa 11.7.2008.


V Starej Turej dňa 27.6.2008

 

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 1.7.2008 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies