Samospráva

VZN č. 1/2009 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá (neplatné)

MESTO STARÁ TURÁ

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stará Turá
č. 1/2009 - Nar.
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Stará Turá


 


Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 26.02.2009 uznesením č. 16-XXI/2009 schválilo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 písm. a/ zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, § 9 ods. 1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov /ďalej len Zákon o verejnom obstarávaní/.


Čl. 1
Základné ustanovenie

1. Toto VZN upravuje podmienky nadobudnutia vecí do majetku mesta, právo hospodárenia s majetkom mesta a nakladanie s pohľadávkami, záväzkami a inými majetkovými právami mesta a organizácií, ktoré mesto založilo, zriadilo, alebo v ktorých má majoritný podiel /ďalej len mestské organizácie/. Tieto mestské organizácie pri správe mestského majetku a svojej hospodárskej činnosti sú povinné dodržiavať efektívne hospodárenie a zveľaďovanie majetku mesta.
2. Tieto zásady hospodárenia s majetkom mesta sa nevzťahujú na nakladanie s finančnými prostriedkami mesta, ktoré sa riadi schváleným rozpočtom, na nakladanie s bytmi vo vlastníctve mesta, ktoré sa riadi osobitnými zásadami a na predaj bytov do osobného vlastníctva podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
3. VZN sa nevzťahuje na účelovo určený majetok, ktorý mesto nadobudlo z majetku SR a ktorý slúži na výchovno - vzdelávací proces v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s nimi bezprostredne súvisiacej a na zabezpečenie sociálnej pomoci a .zdravotnej starostlivosti v rozsahu stanovenom v § 7a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
 

Čl. 2
Majetok mesta

1. Majetkom mesta môžu byť nehnuteľné a hnuteľné veci, majetkové práva, ( pohľadávky, záväzky, akcie, cenné papiere.... ) finančné prostriedky na príslušných účtoch, finančná hotovosť.
2. Mesto môže nadobúdať majetok najmä kúpou, darom, dedením zo závetu a ďalej môže byť mestu zverený do dočasného užívania štátom, fyzickými a právnickými osobami.
3. Mesto môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovým, alebo príspevkovým organizáciám, ktoré založilo a svojim obchodným spoločnostiam. Mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu. Mesto môže uzavrieť zmluvu o výkone správy svojho majetku s obchodnou spoločnosťou, alebo inou právnickou osobou.
4. Spravovať mestský majetok znamená majetok držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom č.138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Je to súhrn práv a povinností mestských organizácií k zverenému majetku mesta, ktoré ho obhospodarujú a nakladajú s ním v súlade s platnými právnymi predpismi.


Čl. 3
Orgány oprávnené hospodáriť s majetkom mesta

 

Orgánmi oprávnenými hospodáriť s majetkom mesta sú:
a/ mestské zastupiteľstvo,
b/ primátor mesta,
c/mestské organizácie a iné právnické osoby, ktorým mesto zverilo do správy svoj majetok, alebo v ktorých má mesto majoritný podiel /ďalej len organizácie/.


Čl. 4
Obstaranie /nákup/ majetku

 

1. O obstaraní nehnuteľného majetku rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora, alebo poslanca MsZ. Finančné prostriedky musia byť zabezpečené v rozpočte mesta Stará Turá, resp. v schválenom pláne organizácie, okrem odstavca 3.
2. Obstarávať hmotný a nehmotný hnuteľný majetok formou nákupu, alebo leasingu a služby možno nasledovne:
a/ do 996 € nadobúdacej ceny vedúci oddelenia MsÚ, vedúci organizačnej jednotky MsÚ a vedúci strediska mestskej príspevkovej, resp. rozpočtovej organizácie v závislosti od rozpočtovej skladby,
b/ nad 996 € do 3 320 € nadobúdacej ceny prednosta MsÚ, resp. riaditeľ mestskej príspevkovej, resp. rozpočtovej organizácie, pričom formy obstarávania musia byť v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní,
c/ nad 3 320 € je obstarávateľom štatutárny orgán organizácie, pričom formy obstarávania musia byť v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Dispozičné právo primátora mesta je od 3 320 € do 33 194 €, s tým že k rozhodnutiu je potrebný podpis najmenej dvoch účastníkov z uvedených vedúcich pracovníkov: zástupca primátora, hlavný kontrolór, prednosta úradu. O rozhodnutí bude následne informované MsZ. Nad stanovený limit obstarávanie majetku schvaľuje MsZ pričom formy obstarávania musia byť v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.


Čl. 5
Vymedzenie foriem obstarávania a podmienok ich použitia

 

1. Vymedzenie foriem obstarávania, podmienky a spôsoby ich použitia sú stanovené v zákone o verejnom obstarávaní.
2. Na zabezpečenie vyhodnocovania súťažných ponúk mesta Stará Turá menuje v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní komisiu pre vyhodnotenie súťažných ponúk primátor mesta.
3. Na zabezpečenie vyhodnocovania súťažných ponúk v mestských organizáciách menuje v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní komisiu pre vyhodnotenie súťažných ponúk primátor mesta.
4. Komisia na vyhodnocovanie ponúk musí byť minimálne trojčlenná. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie, alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu obstarávania. Člen komisie musí byť bezúhonný a nesmie byť uchádzačom, ani zaujatý vo vzťahu k uchádzačom.
5. Štatutárny zástupca mestskej organizácie môže na zabezpečenie priehľadnosti obstarávania vymenovať do komisie i ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky.


Čl.6
Princípy a pojmy

1. Mestské organizácie spravujú majetok mesta a hospodária s majetkom štátu zvereným mestu na základe ich štatútu a predmetu činnosti. Tento majetok je im zverený do správy prostredníctvom písomného protokolu, resp. zmluvou o výkone správy.
2. Orgány mesta sú povinné tento majetok zveľaďovať, chrániť, zhodnocovať a viesť ho v účtovníctve podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.
3. Zveľaďovať majetok mesta znamená, že ho mestská organizácia bude riadne užívať a udržiavať. Chrániť majetok mesta znamená, že ho mestská organizácia bude chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Zhodnocovať majetok znamená, že mestská organizácia bude používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu pred zásahmi a záujmami iných subjektov.
4. Mestské organizácie sú povinné v oblasti hospodárenia so zvereným majetkom v rámci ich činnosti tento majetok držať, užívať a podnikať s ním v prospech mesta a jeho obyvateľov s ohľadom na ochranu životného prostredia.
5. Mestské organizácie hospodáriace s majetkom mesta sú povinné vykonávať štvrťročné rozbory hospodárenia a predkladať MsZ polročne správu o plnení programového rozpočtu.
6. Mestské organizácie hospodáriace s majetkom mesta sú povinné najmenej raz ročne vykonať inventarizáciu zvereného majetku.


Čl. 7
Presun majetku

1. Mestské organizácie si navzájom môžu presúvať spravovaný nehnuteľný majetok mesta len so súhlasom MsZ.
2. Mestské organizácie si môžu hnuteľný majetok navzájom presúvať nasledovne:
a/ do zostatkovej hodnoty 3 320 € so súhlasom primátora mesta
b/ v zostatkovej hodnote nad 3 320 € so súhlasom MsZ.


Čl. 8
Odňatie majetku

1. Odňať majetok, alebo časť majetku v správe mestskej organizácie môže iba mestské zastupiteľstvo. Zdôvodnený návrh na odňatie majetku alebo jeho časti, môže predložiť primátor alebo poslanec MsZ. Na prijatie návrhu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.
2. Mestským organizáciám je možné majetok, ktorý spravujú, odňať: a/ ak ide o majetok, ktorý je vo vzťahu k organizácii prebytočný alebo neupotrebiteľný, b/ ak je v záujme mesta využívať takýto majetok iným spôsobom, c/ ak ho organizácia nedostatočne využíva.
3. O odňatí správy majetku sa vyhotoví písomný protokol medzi mestom a príslušnou mestskou organizáciou.


Čl. 9
Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom

1. Prebytočným je majetok mesta, ktorý mesto prostredníctvom svojich organizácií a orgánov trvale nepoužíva na plnenie svojich úloh a nie je predpoklad jeho využitia v budúcnosti.
2. Neupotrebiteľný je majetok mesta, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zastaralosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže už slúžiť svojmu účelu. Za neupotrebiteľný majetok sa považujú i budovy a stavby, ktoré nemožno premiestniť a ktoré treba odstrániť v dôsledku plánovanej výstavby alebo prestavby, príp. rozšírenie objektu. O prebytočnosti, alebo neupotrebiteľnosti a následne o likvidácii nehnuteľného majetku rozhoduje MsZ.
3. O prebytočnosti, alebo neupotrebiteľnosti a následne o likvidácii hnuteľného majetku rozhoduje primátor na návrh komisie ustanovenej prednostom MsÚ v zložení :
a/ ved. majetkového oddelenia
b/ ved. ekonomického oddelenia
c/ hlavný kontrolór mesta
d/ štatutárni zástupcovia mestských organizácií
e/ štatutárni zástupcovia spoločností TECHNOTUR s.r.o. a LESOTUR s.r.o. (členovia podľa bodu d/ a e/ sa zúčastňujú v prípade prejednávania o majetku mesta v ich správe) 4. V kompetencii komisie je posúdiť opodstatnenosť predložených návrhov z organizačných
zložiek mesta, ako aj majetkového oddelenia za predmety obhospodarované na správe MsÚ, ako aj kompletnosť dokladového materiálu.
5. Neupotrebiteľný majetok mesta, pri ktorom je zrejmé, že ho nemožno využiť, alebo predať iným právnickým a fyzickým osobám, sa fyzicky zlikviduje.
6. Komisia sa schádza podľa potreby.


Čl. 10
Odpredaj majetku

1. O odpredaji nehnuteľného majetku /budovy a pozemky/ rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
2. O odpredaji hnuteľného majetku rozhodujú:
  a/ primátor mesta do 3 320 € zostatkovej hodnoty na návrh prednostu MsÚ, riaditeľa mestskej organizácie,
  b/ mestské zastupiteľstvo nad 3 320 € zostatkovej hodnoty
3. Každý prípad zmluvného prevodu bude posudzovaný samostatne. Pri stanovení minimálnej ceny tohoto majetku sa postupuje podľa platných predpisov.
V prípade odpredaja mestského majetku je možné použiť i odpredaj formou dražby, alebo výberového konania. O použití odpredaja majetku formou dražby, alebo výberového konania sa rozhoduje podľa kompetencií uvedených v čl. 10 bod 1 a 2 tohoto VZN.


Čl. 11
Prenájom mestského majetku a majetku štátu zvereného mestu

1. Mesto môže svoj majetok a majetok štátu zverený mestu prenajať právnickej, alebo fyzickej osobe.
2. O prenajatí majetku sa rozhoduje spravidla formou verejnej licitácie, alebo formou výberového konania. Obe formy vyhlasuje primátor mesta, resp. štatutárny zástupca organizácie.
3. Ihneď po uskutočnení verejnej licitácie je nájomca povinný zložiť zábezpeku vo výške jednomesačného vylicitovaného nájomného.
4. Pri hodnotení výberového konania musia byť stanovené kritériá hodnotenia záujemcov o prenájom. Organizáciou výberového konania je poverená komisia, ktorú na návrh prednostu MsÚ, alebo riaditeľa mestskej príspevkovej, resp. rozpočtovej organizácie schvaľuje primátor mesta.
5. O prenájme majetku rozhoduje:
a/ primátor mesta na základe návrhu prednostu MsÚ, resp. riaditeľa mestskej príspevkovej, resp. rozpočtovej organizácie, ak ide o majetok v zostatkovej hodnote neprevyšujúcej sumu 3 320 €,
b/ mestské zastupiteľstvo, ak ide o majetok v zostatkovej hodnote nad 3 320 €
6. O krátkodobom prenájme majetku /doba prenájmu je kratšia ako 1 mesiac/ rozhoduje primátor mesta, v prípade rozpočtových organizácii riaditeľ organizácie.
7. Ak bolo na základe predloženého návrhu, alebo verejnou dražbou, alebo výberovým konaním rozhodnuté o prenajatí mestského majetku, uzavrie mesto, zastúpené primátorom, resp. riaditeľom zmluvu o nájme.
8. O uzavretých zmluvách o nájme a o ukončení nájmu majetku mesta bude podaná v polročných intervaloch informácia na zasadnutí mestského zastupiteľstva.


Čl. 12
Hospodárenie s pohľadávkami a záväzkami mesta

1. Pri nakladaní s pohľadávkami sú mesto, mestské organizácie povinné tieto včas uplatňovať a vymáhať. Upustiť od vymáhania možno u takej pohľadávky, ktorá je nevymožiteľná, prípadne jej vymáhanie je trvalo neefektívne. Za nevymožiteľnú sa považuje taká pohľadávka, ktorá sa vymáhala bezvýsledne, t. j. po vyčerpaní všetkých zákonných možností voči dlžníkovi.
2. Povoliť odklad dlhu ( okrem daňových nedoplatkov ), alebo určiť výšku a termín splátok písomne uznaného dlhu môže:
   a/ prednosta MsÚ, riaditeľ mestskej organizácie do výšky 996 € dlžnej čiastky,
   b/ primátor mesta od 996 € do 3 320 € dlžnej čiastky,
   c/ MsZ nad 3 320 € dlžnej čiastky na návrh primátora mesta
3. Nakladanie s daňovými pohľadávkami mesta sa riadi osobitnou právnou úpravou - zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.
4. Mesto zastúpené primátorom je oprávnené trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky ak: a/ nemožno preukázať, že pohľadávka trvá, alebo nemožno preukázať jej výšku a nie je podklad pre to, aby súd alebo príslušný orgán určil výšku podľa úvahy, ak pohľadávku dlžník dobrovoľne nepriznal, b/ dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním na dedičoch dlžníka /§ 470 odst. 1 Občianskeho zákonníka/, c/ zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné.
5. O riešení škodových udalosti, ktoré vzniknú mestu rozhoduje :
   a/ riaditeľ príslušnej organizácie do výšky 166 €.
   b/ primátor mesta od 166 € do výšky 3 320 €
   c/ MsZ nad 3 320 € na návrh primátora
6. Stav pohľadávok a záväzkov mesta a jeho organizácií sa predkladá v písomnej podobe ako informácia pre MsZ dvakrát ročne ( k 30.06. a k 31.12. ).
7. Mesto a jeho organizácie sa môžu zaväzovať len do výšky odsúhlasenej MsZ. 8. Mestské organizácie oprávnené hospodáriť s majetkom mesta zodpovedajú zmluvným partnerom jednotlivo za záväzky nimi uzavreté.


Čl. 13
Hospodárenie s finančnými prostriedkami, finančnou hotovosťou a cennými listinami

1. Mestské organizácie sú povinné každoročne predložiť primátorovi mesta a MsZ návrh programového rozpočtu, resp. plánu na nadchádzajúci rok a ročnú účtovnú uzávierku s rozborom hospodárenia za predchádzajúci rok v termíne stanovenom primátorom mesta.
2. Pre potreby hospodárenia si mesto a mestské organizácie zriaďujú účty v peňažných ústavoch.
3. V rámci hospodárenia sú mestské organizácie hospodáriace s majetkom mesta oprávnené požiadať peňažné ústavy o úver po predchádzajúcom súhlase MsZ.
4. Pokladničná hotovosť MsÚ úradu a mestských organizácií nesmie prevýšiť čiastku 2 500 € denne.
5. Mestský úrad a mestské organizácie hospodária s ceninami /známky, kolky, stravenky, .../ podľa svojich potrieb. Za hospodárenie s cennými listinami zodpovedá príslušný subjekt, oprávnený hospodáriť s mestským majetkom. Cenné papiere, kryté majetkom mesta, môžu byť vydané len so súhlasom mestského zastupiteľstva.
6. Úpravy rozpočtu, resp. plánu mestských organizácii schvaľuje výhradne orgán, ktorý schvaľuje rozpočet a vybrané limity ukazovateľov, resp. plán mestským organizáciám na príslušné obdobie. Postup úpravy rozpočtu, resp. plánu mestských organizácii bude určený interným predpisom príslušnej organizácie.
7. Schváleniu MsZ podlieha prijatie akéhokoľvek úveru, alebo pôžičky.


Čl. 14
Ostatné formy hospodárenia s majetkom mesta

 

1. O predaji hnuteľných vecí formou aukcie podľa osobitných predpisov rozhodujú subjekty na základe článku 10.
2. O hospodárení s majetkom mesta spôsobmi, neuvedenými v tomto VZN, individuálne rozhoduje MsZ.
 


Čl. 15
Kontrolné orgány

 

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a/ hlavný kontrolór mesta
b/ poslanci mestského zastupiteľstva.


Čl. 16
Záverečné ustanovenie

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Turej dňa 26.02.2009. Účinnosť nadobúda 15 - tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Starej Turej, t. j. 18.03.2009.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší platnosť VZN mesta Stará Turá č. 1/1995 - Nar. v znení neskorších zmien o hospodárení s majetkom mesta Stará Turá. 

  

Ing. Anna Halinárová,
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 4.3.2009 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies