Samospráva

VZN č. 7/2008 Zásady poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom mesta Stará Turá v čase náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky (neplatné)

šeobecné záväzné nariadenie č. 7/2008

Zásady poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom mesta Stará Turá
v čase náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods.1 a podľa ods. 3 písm. p/ a § 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2008, ktoré schválilo 3/5 väčšinou, na riadnom zasadnutí dňa 11 .12. 2008.

 

Čl. 1
Predmet úpravy

Tieto zásady o poskytovaní sociálnej pomoci upravujú poskytovanie jednorazovej sociálnej dávky obyvateľom Mesta Stará Turá (ďalej len „obyvateľ") v čase náhlej núdze z finančných prostriedkov rozpočtu Mesta Stará Turá, vyčlenených v príslušnom kalendárnom roku na tento účel, formou jednorazovej sociálnej dávky.

 

Čl. 2
Vymedzenie pojmov

1. Jednorazová sociálna dávka sa poskytuje obyvateľom s trvalým pobytom v meste Stará Turá odkázaným na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky na preklenutie nepriaznivej životnej situácie.
2. Jednorazovú sociálnu dávku je možné poskytnúť podľa týchto zásad, ak nepriaznivý životný stav je spôsobený:
a) nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb, ktorý spôsobil podstatný pokles príjmu,
b) nečakanou vážnou životnou udalosťou,
c) náhlym, obyvateľom nezavineným, nadmerným finančným zaťažením
d) inými mimoriadnymi udalosťami, na základe ktorých sa obyvateľ a s ním spoločne posudzované osoby ocitli v núdzi.

 

Čl. 3
Podmienky poskytovania jednorazovej sociálnej dávky

1. Za obyvateľa odkázaného na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky sa považuje:

a/ osamelý obyvateľ, ktorý poberá niektorú z dávok dôchodkového zabezpečenia, splnil niektorú z podmienok uvedených v Čl. 2 ods. 2 a jeho príjem nepresahuje 1,7 násobok sumy životného minima podľa osobitného predpisu 1),
b) osamelý rodič s nezaopatrenými deťmi, ktorý splnil niektorú z podmienok uvedených v Čl. 2 ods.2 a jeho príjem nepresahuje 1,9 násobok životného minima podľa osobitného predpisu 1), 
c) rodina s nezaopatrenými deťmi, ktorá splnila niektorú z podmienok uvedených v Čl. 2 ods. 2 a ich príjem nepresahuje 1,8 násobok životného minima podľa osobitného
predpisu 1) ,
d) obyvateľ, a s ním spoločne posudzované osoby, ktorý poberá dávku nemocenského poistenia, dôchodkovú dávku, alebo má príjem zo závislej alebo nezávislej činnosti, splnil niektorú z podmienok uvedených v Čl. 2 ods. 2, a ich spoločný príjem nepresahuje 1,8 násobok sumy životného minima podľa osobitného predpisu 1),
e) obyvateľ, ktorý splnil niektorú z podmienok uvedených v Čl. 2 ods. 2 a jeho príjem nepresahuje 1,5 násobok sumy životného minima podľa osobitného predpisu 1).

2. Za príjem na účel poskytnutia jednorazovej sociálnej dávky podľa tohoto VZN sa považuje príjem, podľa § 4 zákona 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3. Za príjem na účel poskytnutia jednorazovej sociálnej dávky sa nepovažujú:
a) peňažné príspevky na kompenzácie poskytované ťažko zdravotne postihnutému obyvateľovi podľa osobitného predpisu 2),
b) štipendiá
c) dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi a dotácie na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 4),
d) príspevok za bezvládnosť
e) jednorazové štátne dávky poskytované podľa osobitných predpisov

4. Poskytovanie jednorazovej sociálnej dávky, poskytovanie dávky a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 3), sa navzájom nevylučuje.

5. Žiadateľ musí mať splnené všetky záväzky voči mestu Stará Turá, ako i k organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto Stará Turá.

6. Žiadateľ musí zabezpečovať sústavnú a dôslednú starostlivosť o zdravie, výživu a všestranný vývoj svojim maloletým deťom. /Táto podmienka sa vzťahuje k žiadateľovi, ktorý má v starostlivosti maloleté deti./

 

Čl. 4
Uplatnenie nároku na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky

1. Jednorazová sociálna dávka sa poskytuje obyvateľom, ktorí spĺňajú podmienky tohto VZN, na základe ich písomnej žiadosti.
Obyvateľ žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky na predpísanom tlačive - „Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky" (ďalej len „žiadosť"). K žiadosti predkladá tieto doklady:
a) o výške príjmu obyvateľa alebo výške príjmov osôb, ktoré sa v zmysle tohto VZN, posudzujú spoločne a to za obdobie 3 mesiacov pred podaním žiadosti,
b) v prípade nezamestnanosti obyvateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb, i potvrdenie úradu práce o zaradení do evidencie,
c) u zdravotne ťažko postihnutých preukaz ZŤP, ktorého fotokópia je prílohou k žiadosti.

2. Výška jednorazovej sociálnej dávky za kalendárny rok na jednu osobu je:
a) do 100 € pre osamelého obyvateľa (Čl. 3 ods.1 písm. a, d, e)
b) do 200 € pre rodinu (Čl. 3 ods.1 písm. b, c, ).

3. Jednorazová sociálna dávka sa vypláca v hotovosti cez pokladňu mestského úradu alebo bezhotovostným prevodom na žiadateľom uvedené číslo bankového účtu. V prípade potreby je možné dávku poskytnúť aj vecnou formou, napr. formou nákupu potravín, ošatenia, obuvi a podobne.

4. V odôvodnených prípadoch môže byť jednorazová sociálna dávka formou finančnej pomoci poskytnutá v dvoch splátkach.

5. Výšku jednorazovej sociálnej dávky podľa Čl. 3, v prípade ohrozenia základných životných potrieb a zdravia obyvateľa, alebo z iného mimoriadne závažného dôvodu, primátor mesta môže po prešetrení a doporučení komisie pre sociálne veci a bývanie dávku zvýšiť, alebo poskytnúť aj obyvateľom, ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v Čl. 3, ods.1. tohto VZN.

 

Čl. 5
Konanie vo veci poskytovania finančnej pomoci .

1. Finančná pomoc poskytovaná Mestom Stará Turá vo forme jednorazovej sociálnej dávky má charakter nenávratnej pomoci, na ktorú nemá obyvateľ právny nárok.

2. O poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky rozhoduje primátor mesta na základe písomnej žiadosti obyvateľa mesta, vždy však podľa individuálneho posúdenia aktuálnej miery sociálnej situácie obyvateľa a s ním spoločne posudzovaných fyzických osôb, pri zohľadnení stanoviska komisie pre sociálne veci a bývanie. Rozhodnutie/5/ sa žiadateľovi oznámi písomne.

 

Čl. 6
Povinnosti a zodpovednosť obyvateľa pri podaní žiadosti

Obyvateľ, ktorý žiada o jednorazovú sociálnu dávku je povinný na výzvu preukázať v stanovenej lehote skutočnosti, rozhodujúce pre poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky. V prípade, že mu bola jednorazová sociálna dávka vyplatená neprávom z dôvodu, že obyvateľ neoznámil, alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie dávky, rozhodne primátor mesta bezodkladne o povinnosti vrátiť neprávom poskytnutú dávku sociálnej pomoci alebo jej časť. Ustanovenia o právnej zodpovednosti obyvateľa podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.

Čl. 7

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2008, ktoré bolo schválené Uznesením č.33-XII/2008. Všeobecné záväzné nariadenie č.7/2008 bolo schválené Uznesením č.14-XX/2008 a zverejnené na úradnej tabuli dňa 12.12.2008 a nadobúda účinnosť od l. l. 2009.

 


Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

 

1) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2) Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 600/ 2003 Z. z. o prídavku na dieťa a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4) Dotácie na Výnos Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR zo 1.1.2008 č. 297775/2007-II/1 o poskytovaní dotácie na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi a dotácie na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5) Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 17.12.2008 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies