Samospráva

VZN č. 6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.8/2008 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá (neplatné)

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá č.6/2009, ktorým sa mení  a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.8/2008 – Nar. o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá.


     Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 22.10.2009  uznesením č. 14-XXVII/2009 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 vydané v súlade s § 6 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zák. č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

§1

 § 8  sa nahrádza novým a znie:

Správca dane  určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná:

1/ ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 16,59 € a právnickej osobe 165,96 € je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,

2/ ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe presiahne 16,59 € a právnickej osobe 165,96 € je splatná v dvoch  rovnakých splátkach:
-  prvá splátka dane  do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
-  druhá splátka dane do 31.októbra bežného zdaňovacieho obdobia.§ 2

Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia zostávajú nezmenené.


Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010.

 

V Starej Turej, dňa 07.10.2009


        
Ing. .Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 23.10.2009 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies