Samospráva

VZN č. 5/2009 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov tohto VZN (neplatné)

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Turá
č. 5/2009-Nar.


ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998 - Nar. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov tohto VZN


Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších  predpisov  a  zákona  č.  115 / 2000  Z.z., ktorým   sa   mení  zákon  č.  178 /1998  Z.z.  o podmienkach  predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455 / 1991 Zb.  o živnostenskom  podnikaní  v znení  neskorších  predpisov v znení  zákona č. 310 / 1999  Z.z.  sa   dňa  25.6.2009   uznesením  č. 20-XXIV/ 2009  trojpätinovou   väčšinou  hlasov prítomných poslancov uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:

 

§ 1

Text § 3 ods. 4 písm. a.)  VZN  č. 5/1998 -Nar.  v znení VZN  č. 3/2008-Nar.  mení sa nasledovne:

Termíny konania príležitostných trhov v období od 1.7.2009 do 31.12.2009 sa stanovujú nasledovne:

a) na Mestskom trhovisku v Starej Turej:

VI. staroturiansky trh v dňoch  -  9. - 11. 7. 2009       
Remeslá našich predkov – 5. ročník -  7. 8. 2009       
VII. staroturiansky trh v dňoch  -  20. - 22. 8. 2009       
VIII. staroturiansky trh v dňoch - 17. - 19. 9. 2009       
IX. staroturiansky trh v dňoch  - 15. - 17. 10. 2009       
X. staroturiansky trh v dňoch - 5. - 7. 11. 2009
XI. staroturiansky trh v dňoch  - 27. - 28. 11. 2009
XII. staroturiansky trh v dňoch -  2. - 5. 12. 2009       
Vianočné trhy v dňoch  - 11. - 23. 12. 2009       
6. vianočný trh v dňoch   -  11. - 12. 12. 2009   
 

§ 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 26.6.2009 a nadobúda účinnosť dňa 10.7.2009.

 

V Starej Turej dňa 26.6.2009


Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta 

 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 3.7.2009 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies