Samospráva

VZN č. 5/2008 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto Stará Turá (neplatné)

Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 20 ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 5/2008

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je
mesto Stará Turá


Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Mesto Stará Turá je zriaďovateľom Základnej školy, Hurbanova ul. 128/25, Stará Turá.

(2) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami podľa školského zákona ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

Čl. 2
Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa

(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode v ktorom má dieťa trvalý pobyt , ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v dňoch : 4. 2. - 5. 2. 2009, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

(3) Zápis sa vykoná v budove Základnej školy na Ul. J. A. Komenského č. 320/1, Stará Turá v čase od 13,00 hod do 16,30 hod.

(4) Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje :
- meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
- meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

Čl. 3
Sankcia

(1) Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu až do výšky 10 000 Sk,- v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

 

Čl. 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá.

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá dňa 28. 8. 2008.

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2008.

 

 

V Starej Turej dňa 28. 8. 2008

 

........................................
Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 1.10.2008 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies