Samospráva

VZN č. 2/2010 O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu referenda (neplatné)

Všeobecne záväzné nariadenie

Mestského zastupiteľstva Stará Turá


č.2/2010 – Nar.

O vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a plagátov k vykonaniu referenda


ktorým sa mení VZN č. 5/2005 – Nar.
 Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 15.4. 2010, uznesením č. 12-XXXIII/2010 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie vydané v súlade s § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, § 23 ods.4 zák.č. 333/2004 Z.z.. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov,  § 27 zák.č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov,  § 30 ods.3, zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov § 19 ods.7 zák.č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu, v znení neskorších predpisov a § 17  zák.č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda, v znení neskorších predpisov.


§ 1

V preambule nariadenia sa na konci vety bodka nahrádza  čiarkou a dopĺňa sa nasledovný text:
    
§ 4 ods.2, písm. b, miestne referendum, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

V § 2 VZN 5/2005 – Nar. sa doterajší ods.1 mení nasledovne:

1) K zabezpečeniu zásad rovnosti kandidujúcich subjektov, alebo subjektov vyjadrujúcich sa k voľbám, alebo referendu počas volebnej kampane, mesto zriadi a k tomuto účelu vymedzí plagátovacie plochy umiestnené na premostení potoka Tŕstie (Topoleckého potoka), oproti priečeliu Domu služieb  na ulici SNP č. 260/41. 


§ 2


1)   Ostatné ustanovenia VZN č. 5/2005 – Nar. sa nemenia.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa 19.4. 2010 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho zverejnenia, t.j. 4.5. 2010.V Starej Turej dňa 2.4. 2010

 

Ing. Anna Halinárová 
primátorka mesta

 

 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 21.4.2010 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies