Samospráva

VZN č. 1/2010 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších nariadení (neplatné)

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Stará Turá
č.  1/2010-Nar.,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998-Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších nariadení   

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších  predpisov  a  zákona  č.  343 / 2007  Z.z., ktorým   sa   mení  zákon  č.  178 /1998  Z.z.  o podmienkach  predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona číslo 455 / 1991 Zb.  o živnostenskom  podnikaní  v znení  neskorších  predpisov v znení  zákona č. 310 / 1999  Z.z.  sa   dňa  25.2.2010   uznesením  č. 16-XXXI/2010  trojpätinovou   väčšinou   hlasov prítomných poslancov uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/1998-Nar. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v znení neskorších nariadení:
 


§ 1

Text ust. § 3 ods. 3, 4 a 5 VZN  č. 5/1998 – Nar. mení sa  nasledovne:     
3)  Trhovými miestami pre konanie príležitostného trhu sú:
     a)  Mestské trhovisko v Starej Turej,
     b)  Dom kultúry Javorina Stará Turá,
     c)  verejné priestranstvá počas konania Staroturianského jarmoku, ktoré určí každoročne mestské zastupiteľstvo.

4) Termíny konania príležitostných trhov na trhových miestach stanovujú sa nasledovne:

    a) na Mestskom trhovisku v Starej Turej období od 1.1.2010 do 30.6.2010:

        I.   staroturiansky trh v dňoch:                 15.-16.1.2010
        II.  staroturiansky trh v dňoch:                 11.-13.2.2010
        III. staroturiansky trh v dňoch:                 10.-13.3.2010        
             ● Veľkonočný trh dňa:                               26.3.2010
        IV. staroturiansky trh v dńoch:                  14.-17.4.2010
         V. staroturiansky trh v dňoch:                  13.-15.5.2010
             ●Staroturiansky jarmok v dňoch:          18.-19.6.2010 

    b) na základe povolenia mesta Stará Turá pre Dom kultúry Javorina Stará Turá ako správcu trhového miesta a pre predávajúcich na základe ich žiadosti jednotlivo,

    c) pre konanie Staroturianského jarmoku každoročne Mestským zastupiteľstvom Stará Turá.

5)  Na Mestskom trhovisku v Starej Turej sa stanovujú:

     a)  prevádzkové dni:  pondelok až sobota,
     b)  trhové dni:   pondelok až sobota,
     c)  prevádzkový čas od 06.00  do 17.00 hod.

 

§ 2

Text článku 9 Trhového poriadku pre Mestské trhovisko v Starej Turej sa ruší a nahrádza sa textom:


„Čl. 9
Predajný čas

1)  Predajný čas pre konanie príležitostného trhu sa stanovuje pre predaj:
    a)  na Mestskom trhovisku v Starej Turej od 06.00 do 17.00 hod.,
    b)  v Dome Kultúry Javorina na základe žiadosti predávajúceho odsúhlasením mestom Stará Turá,
    c)  počas Staroturianského jarmoku každoročne uznesením Mestského zastupiteľstva Stará Turá.

2)  Na Mestskom trhovisku v Starej Turej sa stanovujú:
     a) prevádzkové dni:  pondelok až sobota,
     b) trhové dni:  pondelok až sobota.“


§3

Zrušovacie ustanovenie

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia zrušujú sa Všeobecne záväzné nariadenia  MsZ Stará Turá č. 10/1998-Nar. a č. 7/2009-Nar.

 

§ 4
Záverečné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa  26. februára 2010 a nadobúda účinnosť dňa 12. marca 2010.


V Starej Turej dňa  26.2.2010

 
Ing. Anna Halinárová 
primátorka mesta 

 

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 4.3.2010 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies