Menu

Úspechy SOŠ Stará Turá v novom školskom roku

Úspechy SOŠ Stará Turá v novom školskom roku Autor:SOŠ Stará Turá

Po letnom, viac ako dvojmesačnom oddychu žiaci základných a stredných škôl zasadli opäť do školských lavíc. V pondelok 5. 9. 2016 sa vďaka daždivému počasiu v jedálni SOŠ Stará Turá po slovenskej hymne žiakom i pracovníkom školy prihovoril riaditeľ školy Ing. Milan Duroška. Okrem starších žiakov a pracovníkov zvlášť privítal prvákov, ktorí sa po úspešnom ukončení základnej školy rozhodli pokračovať v štúdiu v tunajšej strednej odbornej škole. A keďže za posledné 3 roky, napriek stále nepriaznivej populačnej situácii, ako v jednej z mála škôl počet žiakov stúpol o takmer 100, privítal aj ďalších nových učiteľov.

„Verím, že dôvodom nárastu počtu žiakov je aj kvalita našej školy, jej vybavenie a kvalifikácia pedagogického zboru, ale tiež odbory zaujímavé, moderné a hlavne uplatniteľné v praxi. O kvalite školy svedčí aj to, že v nedávnej minulosti žiaci získali mnohé osvedčenia, vyhrali krajské, celoštátne a dokonca aj medzinárodnú súťaž, ako SOČ, Zenit, Enersol, Medzinárodný robotický deň a pod. A  škola získala viackrát 1. alebo 2. miesto v hodnotení SOŠ vo vedomostných súťažiach  - o Putovný pohár predsedu TSK, ale aj množstvo ďalších ocenení“ povedal okrem iného v príhovore riaditeľ školy.

Stredná odborná škola v Starej Turej je jednou z mála škôl na Slovensku, v ktorej okrem slovenských žiakov momentálne študuje aj 49 „zahraničných Slovákov“ zo srbskej Vojvodiny, prevažne v moderných elektrotechnických a informatických odboroch, strojárstve a digitálnych médiách. Po úspešnom ukončení štúdia absolventi SOŠ, včítane zahraničných študentov, pokračujú v štúdiu na vysokých školách alebo pracujú u zamestnávateľov v Starej Turej i blízkom aj vzdialenom okolí. Vzhľadom na moderné študijné odbory školy, spoluprácu s firmami a zamestnávateľmi sú na trhu práce veľmi žiadaní.

Ako po iné roky, aj tento sa podarilo škole zlepšovať materiálne a hygienické podmienky. Prispela k tomu aj výmena podlahových krytín, okien a časti nábytku v internáte, kde býva 120 žiakov a internát je jedným z najväčších v TSK. Ďalej výmena nábytku v škole, maľovanie priestorov, vybudovanie ďalších odborných učební s modernými pomôckami povrchu nádvoria školy a parkovacích miest, oprava okien v škole a mnohé „drobné i väčšie opravy“.

Žiaci školy sa už stihli aj prezentovať v Bratislave na „Vedeckom veľtrhu“ 14. septembra, kde po boku iných stredných a vysokých škôl a vedeckých pracovísk vystavovali svoje práce, možnosti štúdia a zaujímavé veci s robotiky, automatizácie, digitálnych a grafických technológií, inteligentných elektroinštalácií a televíznej techniky, čo prilákalo množstvo návštevníkov, hlavne z radov mladej generácie a vyslúžili si poďakovanie zo strany organizátorov.

Samuel Kacej sa v letných mesiacoch zúčastnil „Letnej univerzity pre stredoškolákov 2016“ v STU Bratislava, kde si vyskúšal, ako sa študuje na vysokej škole, ako prebiehajú prednášky, laboratórne cvičenia a podobne.

11. októbra 2016 sa v rámci elektrotechnickej výstavy ELOSYS 2016 Trenčín uskutočnili aj dve súťaže. Jednou bola „Súťaž zručnosti“ v elektrotechnike, kde si z úlohami najlepšie poradili žiaci našej školy a okrem diplomov priniesli aj učebnú pomôcku  (radenie svetelných spínačov). Ďalšou súťažou bolo „CELOSLOVENSKÉ FINÁLE TECHNICKEJ SÚŤAŽE MLADÝCH ELEKTRONIKOV“. Aj tu 2 prváci zo SOŠ Stará Turá skončili v prvej polovici  výsledkovej tabuľky.

21. októbra 2016 sa v Partizánskom konalo krajské kolo „Festivalu vedy a techniky AMAVET“, kde sa zúčastnili traja naši žiaci a po úspešnej obhajobe vlastného projektu postúpili Jakub Perička a Radovan Peter do celoštátneho kola s projektom „Robotizovaná plniaca linka“.

Žiaci školy sa tiež zúčastnili Dňa otvorených dverí TSK 3. októbra 2016, a to nielen ako hostia, ale aj ako „filmári“. DVD s dokumentom z tohto dňa odovzdali predstaviteľom TSK. Aj tento (už tretí) rok zabezpečujú prevažne žiaci odboru „grafik digitálnych médií“ výrobu (filmovanie, strih a zverejnenie) programov „Staroturianskej televízie“

Veríme, že aj ďalšie úspechy žiakov SOŠ Stará Turá budú v tomto školskom roku nasledovať a zachováme tradíciu z predošlých rokov.