Menu

Stretnutie so zamestnávateľmi, ZŠ a predstaviteľmi verejnej správy v SOŠ Stará Turá

Stretnutie so zamestnávateľmi, ZŠ a predstaviteľmi verejnej správy v SOŠ Stará Turá Autor:SOŠ Stará Turá

Dňa 16. februára 2017 sa v SOŠ Stará Turá opäť po roku zišli predstavitelia školy, mesta, Trenčianskeho samosprávneho kraja, úradov práce z Nového mesta nad Váhom a  Senice, profesijných organizácií a zamestnávateľských zväzov a významných zamestnávateľov (firiem) zo Starej Turej, Nového mesta nad Váhom a Myjavy, ako i predstaviteľov základných škôl. Témou tohoročného, už piateho takéhoto stretnutia bolo vyhodnotenie Memoranda o spolupráci podpísaného 27. 2. 2015 a úspešné výsledky spolupráce školy a firiem, ako i námety na jej ďalšie zlepšenia. Samozrejme nebolo možné obísť ani nadviazanie spolupráce firiem a školy v systéme duálneho vzdelávania, kedy sa žiaci učia pre konkrétnych zamestnávateľov často v ich priestoroch a na ich najmodernejších technológiách. Firmy, ktoré prejavili záujem zapojiť sa do takéhoto systému výchovy budúcich odborníkov sa stretnú v SOŠ ešte 1. a 3. marca, kde sa od krajského koordinátora duálneho vzdelávania a predstaviteľov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory dozvedia ďalšie podrobnosti a následnosť krokov pri zavedení tohto systému do praxe. 

Celým stretnutím rezonoval nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v oblastiach strojárstva, elektrotechniky a informačných technológií, ktoré škola vyučuje, ako i možnosti zvýšenia záujmu mladých ľudí o tieto oblasti.  

Účastníkov stretnutia privítal riaditeľ školy Ing. Milan Duroška, ktorý predniesol úvodné informácie o priebehu stretnutia, úspechoch školy a konkrétnych príkladov spolupráce školy so zamestnávateľmi. Potom sa slova ujala primátorka mesta Stará Turá a poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Anna Halinárová a poslankyňa TSK Phdr. Kvetoslava Hejbalová. Následne úspechy školy, jej význam, ako i kroky TSK k posilneniu odborného vzdelávania v Trenčianskom kraji a podporu odborných škôl a duálneho vzdelávania zhodnotila Ing. Eva Žernovičová, vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu TSK. Potom sa rozprúdila diskusia predstaviteľov firiem a zamestnávateľských zväzov o aktuálnych otázkach a problémoch odborného školstva.  

Na záver stretnutia si prítomní mohli pozrieť v sprievode riaditeľa školy priestory školy, odborné učebne a dielne a prácu žiakov, ako aj ich projekty a produktívne práce pre firmy. Podobné stretnutia určite pozdvihnú úroveň spolupráce odborných škôl a firiem a prispejú ku skvalitneniu odborného vzdelávania. 

SOŠ v Starej Turej je jedinou strednou školou v TSK, ktorá vzdeláva a vychováva aj zahraničných študentov (zo srbskej Vojvodiny). Pod jej úspechy a napredovanie sa podpisujú aktívni a iniciatívni žiaci a pedagógovia, podporení predovšetkým spoluprácou so zástupcami podnikateľskej verejnosti a tiež vedenia školy a jej zriaďovateľa.