Obchodná verejná súťaž - "Predaj pozemkov - IBV Nové Hnilíky"

Mesto Stará Turá Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá, IČO 00312002 podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

s vyhodnotením formou elektronickej aukcie o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vyhlasovateľa.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku mesta Stará Turá, a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

  • pozemok parc. č. 4554/10 – orná pôda o výmere 777 m2
  • pozemok parc. č. 4554/11 – orná pôda o výmere 759 m2
  • pozemok parc. č. 4554/12 – orná pôda o výmere 813 m2
  • pozemok parc. č. 4554/13 – orná pôda o výmere 895 m2
  • pozemok parc. č. 4554/14 – orná pôda o výmere 880 m2
  • pozemok parc. č. 4554/15 – orná pôda o výmere 905 m2
  • pozemok parc. č. 4554/16 – orná pôda o výmere 1104 m2,
  • pozemok parc. č. 4554/19 – orná pôda o výmere 991 m2,
  • pozemok parc. č. 4554/20 – orná pôda o výmere 1108 m2,
  • pozemok parc. č. 4554/21 – orná pôda o výmere 849 m2,

ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá, zapísané na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na LV č. 1 v podiele 1/1 v k. ú. Stará Turá.

Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba a právnická osoba. Účastník musí vo svojom návrhu splniť podmienky uvedené v podmienkach súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú k dispozícii na úradnej tabuli mesta Stará Turá a webovom sídle mesta Stará Turá http://www.staratura.sk/.

Obhliadku nehnuteľností je možné vykonať individuálne kedykoľvek, nakoľko pozemky sú voľne dostupné.

Súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke osobne alebo poštou v termíne do 14.02.2022 do 15.00 hod. na adresu: Mestský úrad ul. SNP 1/2, Stará Turá s označením „VOS Nové Hnilíky, Neotvárať“.

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 24.1.2022 | Aktualizácia: 28.3.2022
Nastavenia cookies