Menu

Najvyššie vyznamenanie v rezorte školstva pre Ing. Pavla Kuchárka zo SOŠ Stará Turá

Najvyššie vyznamenanie v rezorte školstva pre Ing. Pavla Kuchárka zo SOŠ Stará Turá Foto:SOŠ Stará Turá

V marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname aj odkaz velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského. 

„… aby sme s hľadaním pravdy, dobra a krásy s trpezlivou láskou, pracovito a nenásilne kráčali k životnej múdrosti, radosti  a šťastiu, lebo len tak sa môže škola stať chrámom vzdelanosti a výchovy .“

 

Poslanie pedagóga v sebe zahŕňa povinnosť a potrebu odovzdávať mladej generácii poznanie a životné skúsenosti, vychovať z detí skutočné osobnosti, učiť ich slušnosti a čestnosti. Vyžaduje si to veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie, trpezlivosť, obetavosť, úprimný vzťah k práci i osobný príklad. Je dôležité vážiť si takých učiteľov, ktorí svojou usilovnosťou, ale predovšetkým láskou dávajú tak veľa mladým.

Učitelia a pedagogickí zamestnanci si 31. marca 2017 v Bratislave, pri príležitosti Dňa učiteľov, prevzali z rúk ministra školstva Petra Plavčana  ocenenia za mimoriadne výsledky a záslužnú prácu v oblasti školstva. Veľké i Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy dostalo celkovo 82 učiteľov a pracovníkov v školstve.

Najvyššie vyznamenanie v rezorte školstva – Veľkú medailu sv. Gorazda si za dlhoročnú svedomitú pedagogickú prácu a celoživotnú angažovanú prácu s mládežou z rúk ministra školstva prevzal aj dlhoročný učiteľ Strednej odbornej školy v Starej Turej  Ing. Pavol Kuchárek.

Ing. Pavol Kuchárek pracuje v SOŠ Stará Turá (pred tým v SPŠE a ZSŠE) od roku 1981. Do školy nastúpil ako dielenský učiteľ (elektrotechnických predmetov) 1. 9. 1981, pričom je zároveň aj absolventom tejto školy. Zapájal sa do rôznych aktivít školy, hlavne v oblasti odborného vzdelávania. Postupne si dopĺňal vzdelanie - pedagogickú spôsobilosť na praktické vyučovanie (majster OV), ktorú získal v roku 1990, 1. stupeň VŠ ako učiteľ technických profesijných predmetov získal v roku 2007, 2. stupeň VŠ (Ing.) ako učiteľ technických profesijných predmetov získal v roku 2009, ďalšie aktualizačné vzdelávanie, odbornú spôsobilosť v elektrotechnike, prvú atestáciu a druhá atestáciu. Postupne študoval a študuje ďalšie kvalifikačné vzdelávania (inteligentné elektroinštalácie, moderné pedagogické metódy – využitie interaktívnej tabule a pod.).

Od  začiatku sa aktívne zapájal do rôznych mimoškolských aktivít, hlavne v oblasti súťaží SOČ, ZENIT, ENERSOL.SK, robotické súťaže a podobne, ale aj prezentácie školy, nábor žiakov atď., kde uplatňuje svoje odborné, pedagogické aj organizačné schopnosti. Žiaci pod jeho vedením dosahujú zväčša vynikajúce úspechy. Je tiež členom a podpredsedom Rady školy pri SOŠ Stará Turá.

Pre jeho pedagogické, odborné aj ľudské vlastnosti je pre žiakov aj kolegov osobnosťou a príkladom, má vysoký kredit aj medzi kolegami z iných škôl (hlavne pri organizovaní rôznych súťaží), ako i vo firmách, s ktorými škola spolupracuje. Neustále sa vzdeláva a žiakom sa venuje ako učiteľ, triedny učiteľ, vedúci krúžkov, konzultant SOČ a pod., vysoko nad rámec svojich povinností a pracovného času. 

Aj vďaka nemu bola škola v posledných rokoch viac krát vyhodnotená ako najlepšia SOŠ v rámci TSK vo vedomostných  súťažiach, dva krát sa v rámci TSK umiestnila na prvom mieste v rebríčku zamestnávateľov a podobne.

V tomto roku sa Ing. Kuchárek dožil životného jubilea 60 rokov. Za celoživotnú angažovanú prácu s mládežou a úspechy si ocenenie určite plne zaslúži.

 

Ing. Milan Duroška, SOŠ Stará Turá, Publikované: 5.4.2017