Najvyššie vyznamenanie v rezorte školstva pre Ing. Jána Koštiala zo SOŠ Stará Turá.

Najvyššie vyznamenanie v rezorte školstva pre Ing. Jána Koštiala  zo SOŠ Stará Turá

Najvyššie vyznamenanie v rezorte školstva pre Ing. Jána Koštiala zo SOŠ Stará Turá Foto:SOŠ Stará Turá

V marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname aj odkaz velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského . 

Poslanie pedagóga v sebe zahŕňa povinnosť a potrebu odovzdávať mladej generácii poznanie a životné skúsenosti, vychovať z detí skutočné osobnosti, učiť ich slušnosti a čestnosti. V dnešnej, naozaj zložitej dobe si to vyžaduje veľkú mieru pedagogického citu, tvorivé myslenie, trpezlivosť, obetavosť, úprimný vzťah k práci i osobný príklad. Je dôležité vážiť si takých učiteľov, ktorí svojou usilovnosťou, ale predovšetkým láskou dávajú tak veľa mladým.

Spolu 62 učiteliek, učiteľov a ďalších pracovníkov v školstve ocenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov. Z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej si 25. marca 2019 na už tradičnej slávnosti v Bratislave prevzali veľké a malé medaily sv. Gorazda, ako aj ďakovné listy. Každý rok takto ministerstvo oceňuje zaslúžilých pedagógov, ktorým patrí náš obdiv a uznanie za všetko vynaložené úsilie, s akým svojim žiakom a zverencom vštepovali a naďalej vštepujú poznatky a hodnoty. Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a existujú od roku 1999. Udeľujú ho ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí  vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov.

Najvyššie vyznamenanie v rezorte školstva – Veľkú medailu sv. Gorazda si za dlhoročnú svedomitú pedagogickú prácu a angažovanosť v odbornom vzdelávaní z rúk ministerky školstva prevzal aj dlhoročný učiteľ Strednej odbornej školy v Starej Turej  Ing. Ján Koštial.

Ing. Ján Koštial pracuje v SOŠ Stará Turá (pred tým v SPŠE a ZSŠE) od roku 1988. Do školy nastúpil ako učiteľ odborných elektrotechnických predmetov, pričom je zároveň aj absolventom tejto školy. Zapájal sa do rôznych aktivít školy, hlavne v oblasti odborného vzdelávania. Postupne si dopĺňal vzdelanie - pedagogickú spôsobilosť, odbornú spôsobilosť v elektrotechnike a ďalšie odborné kurzy – hlavne v oblastiach robotiky, automatizácie, PLC riadiacich systémov, telekomunikácií a grafických systémov, prvú a druhá atestáciu. Postupne študoval aj študuje ďalšie kvalifikačné vzdelávania (inteligentné elektroinštalácie, moderné pedagogické metódy – využitie interaktívnej tabule a pod.).

Od  začiatku sa aktívne zapájal do rôznych mimoškolských aktivít, hlavne v oblasti súťaží SOČ, ZENIT, robotické súťaže a podobne, ale aj prezentácie školy, nábor žiakov atď., kde uplatňuje svoje odborné, pedagogické aj organizačné schopnosti. Žiaci pod jeho vedením dosahujú vynikajúce úspechy.

Pre jeho pedagogické, odborné aj ľudské vlastnosti je pre žiakov aj kolegov osobnosťou a príkladom, má vysoký kredit aj medzi kolegami z iných škôl (hlavne pri organizovaní rôznych súťaží), ako i vo firmách, s ktorými škola spolupracuje. Neustále sa vzdeláva a žiakom sa venuje ako učiteľ, vedúci krúžkov, konzultant SOČ a podobne, vysoko nad rámec svojich povinností a pracovného času. 

Aj vďaka nemu bola škola v posledných rokoch osem krát vyhodnotená ako najlepšia SOŠ v rámci TSK vo vedomostných  súťažiach, dva krát sa v rámci TSK umiestnila na prvom mieste v rebríčku hodnotenia zamestnávateľov a podobne. Ing. Ján Koštial si za celoživotnú angažovanú prácu s mládežou a úspechy ocenenie plne zaslúži.

Za posledné dva roky je to už tretie najvyššie vyznamenanie z rúk ministra školstva pre SOŠ Stará Turá. V roku 2017 si Veľkú medailu sv. Gorazda prevzal Ing. Pavol Kuchárek, v septembri 2018 Ďakovný list sv. Gorazda študent Miroslav Chalko za víťazstvo a zisk zlatej medaily na európskej súťaži EuroSkills v elektronike. Okrem toho boli z rúk ministerky školstva ocenení pri príležitosti výročia SOČ a Zenit Ing. Milan Duroška a Ing. Pavol Kuchárek. Veľa ďalších ocenení a vyznamenaní na rôznych stupňoch získalo mnoho žiakov aj učiteľov (za posledných 10 rokov takmer 60). Aj to svedčí o angažovanosti učiteľov, úspechoch a uplatnení žiakov a kvalite vzdelávania v SOŠ Stará Turá.

A keďže si z rúk ministerky školstva prevzala v pondelok 25. marca ocenenie aj riaditeľka Základnej umeleckej školy v Starej Turej Mgr. Miroslava Lacová, Stará Turá sa tento rok stala „mestom s najväčším počtom ocenení“ v rezorte školstva.

 

SOŠ Stará Turá, Publikované: 8.4.2019 | Aktualizácia: 8.4.2019
Nastavenia cookies