Aktivity ZŠ v rámci projektu "Mesto bez kriminality"

V rámci projektu „Mesto bez kriminality“ sa dňa 21. novembra 2018 mali všetci žiaci 7. ročníka možnosť zúčastniť exkurzie do Bratislavy a navštíviť Múzeum polície Slovenskej republiky v Bratislave.

Múzeum polície SR ako jediné špecializované zariadenie svojho druhu v SR sa zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska. 

Stála expozícia múzea sa člení do troch základných častí:

  • História, vznik a vývoj bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989
  • Vznik a súčasná činnosť Policajného zboru SR
  • Tematická časť - venovaná kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci 

V záverečnej časti múzea je inscenované miesto trestného činu.

  

Zdroj: www.minv.sk/

Múzeum kladie dôraz na nevyhnutnosť existencie policajných orgánov v každom právnom štáte, na potrebu ich odbornej prípravy a kvalifikácie na výkon kriminálnej, poriadkovej, dopravnej služby, ako aj ďalších činností, ktoré súvisia s odstraňovaním protiprávnych a protihumánnych javov v spoločnosti.

K najvzácnejším zbierkovým predmetom múzea patria rôzne historické dokumenty súvisiace s činnosťou polície a žandárstva z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, ako aj prvej Československej republiky, originály uniforiem a ďalších výstrojných súčastí žandárstva, polície a finančnej stráže z rokov 1918-1939. Múzeum vlastní zaujímavú zbierku zbraní a súčasných uniforiem zahraničných policajných zborov. Pri dopĺňaní svojich zbierkových fondov venuje systematickú pozornosť aktuálnym trestným prípadom.

Súčasťou vyššie spomínaného projektu bolo tiež zorganizovanie besedy s políciou, ktorá sa konala dňa 12. 2. 2019 v priestoroch našej školy pre vybrané triedy. Na besedu prišli 2 pracovníci policajného zboru, 3 psovodi a vlčiak Kubo.  Počas besedy mali žiaci možnosť  vidieť ukážky práce policajtov, napr. pri vyhľadávaní  drog a mohli zažiť ukážku „razie“ v jednej z tried. Ukážka spočívala vo vysvetlení princípu, akým cvičia psov na hľadanie návykových látok. Počas besedy mali tiež možnosť pýtať sa pracovníkov policajného zboru na túto zodpovednú prácu a zážitky počas ich služby.  Mohli si vyskúšať špeciálne okuliare, ktoré simulovali opilosť a mali možnosť nazrieť na vzorky najbežnejších dnes rozšírených drog.

Beseda bola zameraná na prevenciu v boji proti kriminalite, najmä bezpečnosť pri práci so zbraňami a proti užívaniu návykových látok.

 

 Spracoval:

Mgr. Lenka Durcová

Mgr. Alena Bielčiková  

 

 

 Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. 

ZŠ Stará Turá, Publikované: 26.2.2019 | Aktualizácia: 26.3.2019
Nastavenia cookies