Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 03042013 15.4.2013 Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará... Ján Kubiš - AQUA 30875072  40,812.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 16.4.2013 Bytové domy - tvorba FO Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  53,986.44 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 9 22.4.2013 Nájom nehnuteľného majetku Lesotur s.r.o. 36715191  60,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 14/maj/2013 22.4.2013 Nájom pozemku parc. č. 5/3 UNIVERSALPRESS, spol. s r.o. 34113843  180.72 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 32/maj/2013 22.4.2013 Predaj pozemkov parc. č. 1680/211 a 1680/212 Juraj Bernovský a manž. Andrea   960.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 33/maj/2013 22.4.2013 Predaj pozemku parc. č. 542/59 Ing. Ľuboš Chudý   400.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 31/maj/2013 22.4.2013 Kúpa pozemku parc. č. 437/2 Ľudmila Hluchá   306.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská mandátna zmluva o VO 10.1.2013 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy Mgr. Vladislav Meluš - SYGMA Procurement 44916761  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 37/ext/2013 24.4.2013 Zmluva o poskytnutí služby - Zvýhodnené firemné hovory plus Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 36/ext/2013 24.4.2013 Dodatok zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Klub dôchodcov GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  14.82 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 34/maj/2013 26.4.2013 Predaj nehnuteľnosti Jozef Bublavý a manž.   6,920.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/16/maj/2013 26.4.2013 Kúpa nehnuteľnosti A. U.   3,867.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2013 7.5.2013 Zmluva o právnom zastúpení v spore č. 7C/231/2011 a 7C/34/2011 o neúplné podanie. Advokátska kancelária, Mgr. Vlasák Karol    
Detail Zmluva Dodávateľská 40/ext/2013 30.5.2013 Zmluva o dielo - bezpečnostný projekt v zmysle §16 zákona 428/2002 Z.z o ochrane osobných... SOMI Applications s.r.o. 46972366  1,540.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/Ext/2013 11.4.2013 Obstaranie Územného plánu zóny (ÚPN-Z) Dráhy-lok. č.6 ÚPN Mesta Stará Turá Ing. arch. Marianna Bogyová AA 22732632  4,959.84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/Ext./2013 3.6.2013 Mandátna zmluva o verejnom obstarávaní SYGMA Procurement spol. s r.o. 46891757  2,750.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1/ST/2013 7.6.2013 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a o úhrade za poskytovanú sociálnu službu Spoločná úradovňa samosprávy n.o.   308.28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/156/122200017-ZoVP/ZBZ_VB 4.6.2013 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch parc. 458/1 a 583/1 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  320.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/ext/2013 18.6.2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodanie dopravných značiek a cestného retardéra,... Silvia Ligová Závodská   1,120.08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ET/2013/03 19.6.2013 Mandátna zmluva EURO tender SK, s.r.o. 46020578  2,000.00 EUR 
Nastavenia cookies