Obchodná verejná súťaž - SNP 71

Mesto Stará Turá Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá, IČO 00312002 podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vyhlasovateľa, za podmienok zverejnených v prílohe.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľného majetku mesta Stará Turá, a to :

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

  • pozemok parc. č. 45/35 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 203 m2
  • pozemok parc. č. 45/36 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2
  • pozemok parc. č. 45/37 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2
  • pozemok parc. č. 45/38 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 71 m2
  • pozemok parc. č. 45/39 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 250 m2
  • budova súp. č. 71, postavená na pozemku parc. č. 45/35, zapísané na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na LV č. 1 v podiele 1/1.

Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba a právnická osoba. Účastník musí vo svojom návrhu splniť podmienky uvedené v podmienkach súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú k dispozícii na úradnej tabuli mesta Stará Turá a webovom sídle mesta Stará Turá http://www.staratura.sk/.

Obhliadku nehnuteľností je možné vykonať najneskôr 5 pracovných dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov. Kontakt v prípade záujmu o obhliadku: Lenka Galbavá, oddelenie ekonomiky a majetku mesta, tel.: 032/7461631, 0918 711830, e-mail: lenka.galbava@staratura.sk.

Súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke osobne alebo poštou v termíne do 30.07.2021 do 12.00 hod. na adresu: Mestský úrad ul. SNP 1/2, Stará Turá s označením „Obchodná verejná súťaž – SNP 71“ NEOTVÁRAŤ“.

K stiahnutiu
Mesto Stará Turá, Publikované: 28.6.2021 | Aktualizácia: 28.3.2022
Nastavenia cookies