Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 54/2019 Z. z.“ a „zákon“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“). Zákon zároveň upravuje práva a povinnosti oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Na mesto Stará Turá, ako zamestnávateľa, sa vzťahuje zákon č. 54/2019 Z. z., to znamená, že musí mať zo zákona nastavený interný systém oznamovania protispoločenskej činnosti. Úlohy zamestnávateľa, ktorým je mesto Stará Turá, plní hlavná kontrolórka mesta, ktorá je na tieto účely v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou. Hlavná kontrolórka mesta vykonáva funkciu zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto Stará Turá, pokiaľ tieto organizácie zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov.

Oznámením protispoločenskej činnosti je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom u zamestnávateľa, ktorým je mesto Stará Turá alebo u zamestnávateľa, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená mestom Stará Turá, ak zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Takéto oznámenia protispoločenskej činnosti je hlavná kontrolórka povinná prijať a preveriť.

Mesto Stará Turá má podľa zákona č. 54/2019 Z. z. vydanú internú smernicu upravujúcu podrobnosti ohľadom podávania, preverovania oznámení a oboznamovania s výsledkom preverenia, podrobnosti o oprávneniach hlavnej kontrolórky, podrobnosti o spracúvaní osobných údajov, podrobnosti o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a podrobnosti vedenia evidencie podaných oznámení;  a to -  Smernica č. 3/2023-IS o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti (ďalej len Smernica č. 3/2023-IS).

V zmysle Smernice č. 3/2023-IS oznámenie možno podať:

 1. písomne,
 2. ústne do zápisnice alebo
 3. elektronickou formou.

 

 1. Písomne:
  1. v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – do rúk hlavnej kontrolórky“ a to priamo do rúk hlavnej kontrolórky alebo do podateľne Mestského úradu Stará Turá,
  2. poštou na adresu:

   Hlavná kontrolórka mesta Stará Turá
   Mestský úrad Stará Turá
   Ul. Gen. M. R. Štefánika 375/63
   916 01 Stará Turá

   Na obálke je potrebné uviesť: „Neotvárať – do rúk hlavnej kontrolórky“. Zamestnanec poverený prijímaním poštových zásielok nie je oprávnený obálku s uvedeným označením otvárať a je povinný ju bez zbytočného odkladu postúpiť hlavnej kontrolórke.
 1. Ústne do zápisnice na Mestskom úrade Stará Turá v kancelárii hlavnej kontrolórky mesta.

 2. Elektronickou formou na e-mailovú adresu: kontrolor@staratura.sk. Táto e-mailová adresa je dostupná nepretržite 24 hodín denne.


Zákon č. 54/2019 Z. z. uvádza možnosť poskytnúť odmenu oznamovateľovi, ktorý urobil kvalifikované oznámenie a to až do výšky 50-násobku minimálnej mzdy. Odmenu poskytuje na základe žiadosti Úrad na ochranu oznamovateľov. Na odmenu nie je právny nárok.

 Nastavenia cookies