Výberové konanie na obsadenie miesta – vedúci/a Oddelenia spoločenských služieb Mestského úradu Stará Turá

Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá
Vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúci(a) Oddelenia spoločenských služieb Mestského úradu Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63
v zmysle § 5zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického smeru s kvalifikačnou požiadavkou na vyučovanie na základnej škole (výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a  podkategórii pedagogického zamestnanca (§10 zákona č. 138/2019 Z. z.), získanie vyžadovaného stupňa vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe (§11 a §12 zákona č. 138/2019 Z. z.)
 • zaradenie  do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (§39 zákona č. 138/2019 Z. z.)
 • bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z. a § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.)
 • spôsobilosť na práve úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosť, (§16 zákona č. 138/2019 Z. z.)
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (§7 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z.)

 

Požiadavky a kritériá:

 • znalosť právnych predpisov v oblasti školstva, sociálnych služieb, územnej samosprávy, najmä:
  • zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
  • zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • vyhláška 223/2022 Z. z.  o základnej škole
  • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • práca s PC, ovládanie Microsoft Office
 • komunikačné schopnosti, samostatnosť, flexibilita, zodpovednosť, asertivita
 • výhodou je vodičský preukaz skupiny B.


Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti (certifikáty, atestácie, a pod.)
 • profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej  činnosti,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania  podľa zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.


Predpokladaný termín nástupu:
01.03.2024


Výška platu:
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základná mzda je 1 076 eur, ostatné príplatky závisia od dĺžky praxe. 


Písomné žiadosti o účasť vo výberovom konaní, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú  vo výberovom konaní akceptované.


Termín a miesto podania žiadosti

 1. písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu Mestský úrad, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá,
 2. termín podania prihlášok do 09.02.2024 do 12.00 hod.,
 3. obálku označte heslom „Výberové konanie – Mestský úrad, Oddelenie spoločenských služieb  – NEOTVÁRAŤ."


Termín a miesto výberového konania

budú písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti na výberovom konaní najmenej 7 dní pred jeho konaním.


Stará Turá  08.01.2024

PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 8.1.2024 | Aktualizácia: 8.1.2024
Nastavenia cookies