Verejné ponukové konanie - pozemok parc. č. 443/1 - odpredaj nehnuteľnosti na výstavbu bytového domu Ul. Hlubockého v Starej Turej

ODPREDAJ   NEHNUTEĽNOSTI 
pozemok parc. č. 443/1
na výstavbu bytového domu Ul. Hlubockého v Starej Turej. 

 
Mesto Stará Turá ponúka vo verejnom ponukovom konaní na odpredaj nehnuteľnosť na výstavbu bytového domu, ktorá sa nachádza na Ul. Hlubockého v Starej Turej. Jedná sa o pozemok parc. č. 443/1–zast. plochy o výmere 598 m2, katastrálne územie Stará Turá, evidovaný na liste vlastníctva č. 1.

Minimálna cenová ponuka je 66,40 €/m2 .

Výber záujemcu sa uskutoční na základe ponukového konania.

Ponuka musí obsahovať:

  • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických osôb
  • súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri predaji majetku vo vlastníctve mesta Stará Turá v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších predpisov,
  • výpis z obchodného registra alebo iného registra ( v prípade právnických osôb ) nie starší ako 3 mesiace,
  • cenovú ponuku záujemcu (minimálne vo výške 66,40 €/m2)
  • vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania.


Ponuky treba predkladať v uzatvorených obálkach označených spiatočnou adresou záujemcu a heslom

„Výstavba bytového domu Ul. Hlubockého  - NEOTVÁRAŤ“

na adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá.
Posledný deň prijímania ponúk je 30.11.2009. Na ponuky doručené po tomto  termíne sa nebude prihliadať. Bližšie informácie na tel. čísle 032/746 1630, 746 1631. Riadne doručené ponuky vyhodnotí výberová komisia.


Upozornenie:
Predaj nehnuteľnosti víťaznému záujemcovi podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom Stará Turá.  Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu.

Mesto Stará Turá, Publikované: 26.10.2009
Nastavenia cookies