Verejné ponukové konanie - odpredaj nehnuteľnosti, budova súp. č. 155 na Ul. Hurbanovej v Starej Turej

ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
budova súp. č. 155
na Ul. Hurbanovej v Starej Turej.

Mesto Stará Turá ponúka vo verejnom ponukovom konaní na odpredaj nehnuteľnosť - objekt výmenníkovej stanice nachádzajúcej sa na Hurbanovej ul. č. 155 v Starej Turej. Jedná sa o budovu súp. č. 155 postavenú na pozemku parc. č. 53 a pozemok parc. č. 53 - zast. plochy o výmere 199 m2, katastrálne územie Stará Turá, evidované na liste vlastníctva č. 1.

Výber záujemcu sa uskutoční na základe ponukového konania.

Ponuka musí obsahovať:
- identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických osôb
- súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov pri predaji majetku vo vlastníctve mesta Stará Turá v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších predpisov,
- výpis z obchodného registra, alebo iného registra ( v prípade právnických osôb ), nie starší ako 3 mesiace,
- cenovú ponuku a podnikateľský zámer,
- vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania.

Ponuky treba predkladať v uzatvorených obálkach označených spiatočnou adresou záujemcu a heslom

„Výmenníková stanica na Hurbanovej ul.-NEOTVÁRAŤ"

na adresu : Mestský úrad, majetkové oddelenie, ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá.
Posledný deň prijímania ponúk je 31.03.2009, 15:00 hod. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Bližšie informácie na tel. čísle 032/746 16 30, 746 16 31.
Riadne doručené ponuky vyhodnotí výberová komisia.

Upozornenie:
Predaj nehnuteľnosti víťaznému záujemcovi podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom Stará Turá. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu.
 

Mesto Stará Turá, Publikované: 5.3.2009
Nastavenia cookies