Verejné ponukové konanie - odpredaj pozemkov na Ul. Mýtnej v Starej Turej

Mesto Stará Turá
ponúka vo verejnom ponukovom konaní na

ODPREDAJ
POZEMKY NA ULICI MÝTNEJ
V STAREJ TUREJ
parc.č. 1057/2, 1057/6, 1057/8


Podmienky odpredaja pozemkov:

  • Pozemky budú využité na výstavbu obchodného centra a parkovacích miest
  • Prekládka všetkých inžinierskych sietí bude realizovaná na náklady investora
  • Zachovať počet verejne prístupných parkovacích miest a naviac vybudovať nové parkoviská podľa výpočtu statickej dopravy v zmysle STN
  • Rešpektovať trasu stoky „D" v zmysle schváleného projektu
  • Spolufinancovať projekt a realizáciu stavieb „Prekládka stoky D" a „Kruhová križovatka na ul. Mýtnej, SNP, Husitskej a Jiráskovej"
  • Inžinierske siete preložiť pred zahájením realizácie výstavby obchod.centra
  • Projekt stavby predložiť na schválenie príslušným komisiám spolu s celkovou situáciou /pohľady/
  • Odpredaj pozemkov bude realizovaný ku dňu kolaudácie, do tejto doby bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve
  • Minimálna cena 1500,-Sk/m2 a Mesto Stará Turá zaviaže kupujúceho, aby uhradil príspevok na vybudovanie kruhovej križovatky a „Stoky D" formou navýšenia kúpnej ceny pozemkov tak, že celková cena pozemkov včítane príspevku presiahne 3000,- Sk/m2

 
Písomné žiadosti s cenovou ponukou v zalepenej obálke označenej „POZEMKY UL. MÝTNA" posielajte na adresu:
Mestský úrad Stará Turá, Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
a to najneskôr do 31.07.2008.

Bližšie informácie na č. tel. 032 / 746 1630.

Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zrušenie verejného ponukového konania bez určenia dôvodu.

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.7.2008
Nastavenia cookies